Đà Nẵng: Chuyển 4 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

VietTimes --- Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho phép chuyển 4 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quản lý của UBND TP Đà Nẵng thành Công ty cổ phần giai đoạn 2016 - 2020.
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho phép chuyển 4 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quản lý của UBND TP Đà Nẵng thành Công ty cổ phần giai đoạn 2016 - 2020.
Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho phép chuyển 4 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quản lý của UBND TP Đà Nẵng thành Công ty cổ phần giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, 4 đơn vị gồm: Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng; Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng; Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng và Công ty Công viên cây xanh Đà Nẵng.

Trên cơ sở chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Đà Nẵng căn cứ vào Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước để xác định tỷ lệ vốn Nhà nước cần nắm giữ khi cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp nêu trên.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng ủy quyền cho Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phê duyệt phương án cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập này và triển khai các công việc liên quan tiếp theo, theo quy định của pháp luật hiện hành.