Công việc của Chính phủ phải gắn với tình thương, trách nhiệm

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 1/10/2016 của Chính phủ về Quy chế làm việc của Chính phủ.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 1/10/2016 của Chính phủ nhằm tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các bộ, cơ quan trong việc tham gia công việc chung của Chính phủ.

Theo nghị định, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chính phủ phải quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định về nguyên tắc làm việc, thẩm quyền, chế độ trách nhiệm, quan hệ công tác, cách thức, quy trình giải quyết công việc thuộc trách nhiệm của bộ, cơ quan, địa phương.

Đồng thời phải rà soát, xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của bộ, cơ quan, địa phương mình phù hợp với Quy chế làm việc của Chính phủ và tình hình thực tiễn. Thời hạn hoàn thành trong năm 2016.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc tình hình xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của các bộ, cơ quan, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tham gia công việc chung của Chính phủ.

Yêu cầu lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 980/TTg-TH ngày 7/6/2016 về việc chấn chỉnh thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ.

Khi được mời dự họp, tiếp khách cùng Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, cơ quan phải tham dự đúng thành phần được mời, tham dự đầy đủ theo nội dung chương trình, không tự ý vắng mặt hoặc cử người không đủ thẩm quyền dự thay, đặc biệt là trong việc tham gia các cuộc họp, hội đàm, tiếp khách quốc tế và nước ngoài phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc và nghi lễ ngoại giao.

Trường hợp không tham dự được hoặc tham dự không đầy đủ theo nội dung chương trình phải báo cáo Thủ tướng, Phó Thủ tướng chủ trì cuộc họp, tiếp khách đó và ủy quyền cho người có đủ thẩm quyền dự thay nếu được Thủ tướng, Phó Thủ tướng đồng ý.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các yêu cầu trên và triển khai thiết thực các vấn đề có liên quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của bộ, cơ quan mình, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả.