Đại hội Đảng 12: Sáng 24/1 bắt đầu nghe báo cáo nhân sự

VietTimes -- Sáng nay, Đại hội 12 của Đảng chính thức khai mạc. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ phát biểu khai mạc Đại hội. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ trình bày Báo cáo của BCH Trung ương khóa 11 về các văn kiện Đại hội 12.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Được truyền hình, phát thanh trực tiếp, Đại hội 12 khai mạc trọng thể với chủ đề: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên tham dự Đại hội.

Phiên khai mạc sáng nay còn có sự tham dự của các vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gồm các nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó chủ tịch QH, nguyên Phó Thủ tướng, nguyên ủy viên Ban chấp hành TƯ Đảng các khóa 2-6, đại diện bà mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu.

Đại diện đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam là những khách mời danh dự của Đảng tại lễ khai mạc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ phát biểu khai mạc Đại hội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ trình bày Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về các văn kiện Đại hội 12.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đọc Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11.

Trọng tâm công tác nhân sự

Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội, đó là công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Trong hai ngày 22 và 23/1, Đại hội sẽ tiến hành thảo luận ở hội trường về văn kiện. Đến sáng 24/1, Đại hội sẽ bắt đầu nghe báo cáo về nhân sự.

Theo chương trình, Ban chấp hành Trung ương khóa 11 sẽ trình Đại hội Báo cáo về công tác nhân sự của Ban chấp hành Trung ương khóa 12.

Đại hội sẽ dành thời gian để thảo luận và biểu quyết  về số lượng Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Theo chuẩn bị của Hội nghị Trung ương, con số này là 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết.

Đại hội sẽ dành thời gian thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Trung ương khóa mới, xem xét nghiên cứu danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa mới (cả chính thức và dự khuyết) do Ban chấp hành Trung ương khóa 11 chuẩn bị.

Đại hội cũng sẽ xem xét những trường hợp xin rút (nếu có) khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban chấp hành Trung ương khóa 12.

Sau khi được bầu, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 sẽ họp hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban Bí thư, UB Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm UB này.

Nhân sự Ban chấp hành Trung ương, các vị trí chủ chốt sẽ được công bố khi có kết quả bầu cử theo đúng quy định của Đại hội.

Dự kiến, ngày 28/1 sẽ công bố kết quả bầu nhân sự của Đại hội Đảng 12, Ban chấp hành Trung ương khóa 12 ra mắt chính thức.

Các văn kiện quan trọng của Đại hội 12: Báo cáo chính trị của BCH TƯ khóa 11; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban bí thư khóa 11; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng nhiệm vụ 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thi hành điều lệ Đảng và Báo cáo việc thực hiện nghị quyết TƯ 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Điểm mới của các văn kiện: phát huy “sức mạnh toàn dân tộc”, phát huy “dân chủ XHCN", “bảo vệ vững chắc Tổ quốc”, “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định".

Thục Ninh