Bộ Y tế bãi bỏ hàng loạt văn bản pháp luật để gỡ khó cho việc đấu thầu trang thiết bị y tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bộ Y tế bãi bỏ quy định các đơn vị phải tham khảo giá trang thiết bị y tế trúng thầu trong vòng 12 tháng trước và không được cao hơn giá trúng thầu của trang thiết bị y tế đó.
Thiết bị chẩn đoán hình ảnh được trang bị tại bệnh viện
Thiết bị chẩn đoán hình ảnh được trang bị tại bệnh viện

Thông tư số 14/2022/TT-BYT của Bộ Y tế đã bãi bỏ "khoản 3 điều 8 của Thông tư 14/2020/TT-BYT, ban hành ngày 10/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế", nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong đấu thầu trang thiết bị y tế.

Thông tư 14/2020/TT-BYT quy định: "Khi lập dự toán giá gói thầu, cơ sở y tế phải tham khảo giá trang thiết bị y tế trúng thầu trong vòng 12 tháng và không được cao hơn giá trúng thầu của trang thiết bị y tế đó. Trường hợp giá cao hơn phải giải trình, thuyết minh cụ thể"...

Quy định này khiến các bệnh viện nếu muốn mua thiết bị y tế buộc phải mua với giá thấp hơn, hoặc bằng giá trúng thầu trong 12 tháng qua tại các cơ sở y tế khác. Tuy nhiên, trong điều kiện tỉ giá, giá điện nước, nhân công, lương... luôn tăng, yêu cầu này trở nên khó thực hiện, khiến các cơ sở y tế khó khăn trong mua sắm thiết bị y tế.

Thông tư 14/2022/TT-BYT cũng bãi bỏ toàn bộ 5 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành gồm:

Quyết định số 36/2006/QĐ-BYT ngày 14/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định về thử nghiệm lâm sàng trang thiết bị y tế”;

Quyết định số 19/2008/QĐ-BYT ngày 30/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chế làm việc của Bộ Y tế;

Quyết định số 38/2008/QĐ-BYT ngày 11/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo trong thực phẩm.”;

Thông tư số 09/2013/TT-BYT ngày 29/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế về y tế tại Việt Nam; và Thông tư liên tịch số 48/2014/TTLT-BYT-BTNMT ngày 22/12/2014 của Bộ Y tế, Bộ TN&MT hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với cơ sở y tế.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng bãi bỏ điều 9 và cụm từ “và cập nhật Quyết định sửa đổi, bổ sung danh mục thuốc hiếm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và Trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày Bộ trưởng Bộ Y tế ký quyết định” tại khoản 1, điều 10 của Thông tư số 26/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về danh mục thuốc hiếm.

Như vậy, kể từ ngày 6/12/2022 (ngày có hiệu lực của Thông tư số 14/2022/TT-BYT), việc xác định giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thực hiện theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (Nghị định số 63/2014/NĐ-CP) và các văn bản hướng dẫn có liên quan về xây dựng giá gói thầu của Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT.

Riêng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu có giá gói thầu thực hiện theo quy định tại khoản 3, điều 8, Thông tư số 14/2020/TT-BYT trước ngày Thông tư số 14/2022/TT-BYT có hiệu lực thì cơ sở y tế tiếp tục thực hiện theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt hoặc thực hiện thủ tục để điều chỉnh giá gói thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên quan về xây dựng giá gói thầu của Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT.