95% doanh nghiệp sẽ kê khai, nộp thuế điện tử cấp độ 4

VietTimes -- Trong năm 2017, lĩnh vực thuế đặt trọng tâm vào các chỉ tiêu như: 95% doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử đạt cấp độ 4; phấn đấu thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin đạt 95% doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế điện tử đạt cấp độ 4; đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra…
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Đây là mục tiêu Bộ Tài chính đặt ra tại Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ, mục tiêu đặt ra đối với ngành Tài chính là: Đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế bao gồm cả 03 nhóm chỉ tiêu: hoàn thuế; quản lý rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế; rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục nộp thuế và bảo hiểm xã hội không quá 168 giờ/năm (trong đó thuế là 119 giờ, bảo hiểm 49 giờ); cải thiện vị trí xếp hạng về thuế và bảo hiểm theo đánh giá của Ngân hàng thế giới từ 167 lên 82; rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới còn 70 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu và 90 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu; cải thiện vị trí xếp hạng về thời gian thực hiện giao dịch thương mại qua biên giới theo đánh giá của Ngân hàng thế giới từ 93 lên 60; phấn đấu đến hết 2017, các dịch vụ công của Bộ Tài chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ 3-4.

Theo mục tiêu của Nghị quyết 19 của Chính phủ, ngành Thuế phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, thấp nhất đạt cấp độ 4, tức là không chỉ khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, mà còn phải hoàn thuế điện tử, 100% khiếu nại của người nộp thuế được giải quyết


Mục tiêu đến năm 2020, thời gian nộp thuế tối đa là 110 giờ/năm; thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới dưới 60 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 80 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu.

Căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính được giao tại Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính được cụ thể hóa bằng 47 nhóm nhiệm vụ, 87 giải pháp và 175 sản phẩm đầu ra.

Trong lĩnh vực hải quan có 13 nhóm nhiệm vụ với 36 giải pháp gắn với 57 sản phẩm đầu ra, cụ thể: Hoàn thiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN; tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS; phối hợp với các Ngân hàng thương mại mở rộng thanh toán điện tử; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, phấn đấu đến cuối năm 2017, bảo đảm 100% dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tối thiểu mức độ 3 và 70% dịch vụ công thuộc các lĩnh vực cốt lõi của ngành Hải quan được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Trong lĩnh vực thuế có 7 nhóm nhiệm vụ với 20 giải pháp và 31 sản phẩm đầu ra. Trong năm 2017 đối với lĩnh vực thuế, trọng tâm thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch hành động nhằm đạt được các chỉ tiêu như: 95% doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử đạt cấp độ 4; phấn đấu thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin đạt 95% doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế điện tử đạt cấp độ 4; đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra…

Liên quan đến thị trường tài chính, trọng tâm là lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm: Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật về thị trường chứng khoán, bảo hiểm; đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán, đa dạng hóa các loại hình nhà đầu tư, phát triển hệ thống quỹ đầu tư chứng khoán; phát triển thị trường trái phiếu…