Giảm cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về.
Giảm cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về

Dự thảo này đề xuất quy định giá cước kết nối dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về Việt Nam bao gồm giá cước kết nối cho các cuộc gọi điện thoại quốc tế chiều về kết nối vào thuê bao của mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt (mạng nội hạt) hoặc vào thuê bao của mạng viễn thông di động mặt đất (mạng di động).

Theo dự thảo, doanh nghiệp chuyển sản lượng điện thoại quốc tế chiều về trả cho mạng nội hạt hoặc mạng di động có thuê bao kết cuối cuộc gọi giá cước kết nối là 1.100 đồng/phút. Mức giá cước kết nối này không chịu thuế giá trị gia tăng và không phân biệt giờ bình thường, giờ thấp điểm, giờ cao điểm.

Mức giá cước kết nối trên đã bao gồm cả phần giá cước kết nối khi phải kết nối gián tiếp qua mạng đường dài trong nước.

Dự thảo nêu rõ, khi doanh nghiệp điều chỉnh giá thanh toán dịch vụ điện thoại quốc tế chiều về phải báo cáo Cục Viễn thông chậm nhất sau 3 ngày giá cước mới được thực hiện.

Doanh nghiệp viễn thông căn cứ vào công bố của Cục Viễn thông về giá cước thanh toán điện thoại quốc tế chiều về thông thường trung bình và tỷ lệ điều chỉnh bị coi là giảm giá quá thấp cho từng thời kỳ, giá cước kết nối quy định để tiến hành đàm phán với các đối tác nước ngoài về giá thanh toán điện thoại quốc tế chiều về, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, đảm bảo lợi ích Việt Nam.

Theo Báo chính phủ điện tử