Ban hành quy định về điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông

VietTimes -- Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư số 39/2016/TT-BTTTT do Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ký về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó phạm vi điều chỉnh của thông tư quy định về việc quản lý, đăng ký, thông báo áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung về cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông giữa doanh nghiệp viễn thông, đại lý dịch vụ viễn thông và người sử dụng dịch vụ viễn thông trong lĩnh vực viễn thông.

Thông tư này áp dụng cho cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông (Cục Viễn thông), doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ viễn thông cho người sử dụng dịch vụ viễn thông tại Việt Nam.

Danh mục dịch vụ viễn thông phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung về cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông: dịch vụ điện thoại cố định mặt đất; dịch vụ thông tin di động mặt đất, dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông cố định mặt đất. Các dịch vụ viễn thông cố định bao gồm: dịch vụ kênh thuê riêng; dịch vụ truyền số liệu; dịch vụ hội nghị truyền hình; dịch vụ mạng riêng ảo.

Yêu cầu chung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung về cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông phải được lập thành văn bản và phải đáp ứng đủ các điều kiện được quy định tại Điều 7 Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Thông tư cũng quy định đăng ký hợp đồng theo mẫu,điều kiện giao dịch chung về cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông; thông báo việc áp dụng hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung về cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông; trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông…

Thông tư bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/2/2017.