UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch 64 về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Kế hoạch 64 nhằm phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng thành phố Hà Nội năm 2023. 
Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước
Hà Nội đang đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Kế hoạch 64 đề ra các mục tiêu tổng quát là: Xây dựng, phát triển chính quyền số, thực hiện chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước thành phố; lấy sự phục vụ người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực để thực hiện chuyển đổi số.

Các cơ quan nhà nước tập trung vào các hoạt động phát triển, kết nối, chia sẻ, khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ phát triển chính quyền số với các định hướng trọng tâm: Người dân, doanh nghiệp chỉ cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Bước đầu cơ quan nhà nước sử dụng dữ liệu theo thời gian thực để hỗ trợ ra quyết định, giảm thiểu hoạt động báo cáo thủ công giữa các cấp.

Đối với các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về cung cấp dịch vụ công: 70% dịch vụ công trực tuyến được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, khi sử dụng được điền sẵn dữ liệu mà người dùng đã cung cấp trước đó theo thỏa thuận, phù hợp tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ. 40% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương. 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 40% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 60% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn trực tuyến. Tối thiểu 90% dịch vụ công trực tuyến của thành phố phát sinh hồ sơ.

Phấn đấu tối thiểu 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của thành phố. Tối thiểu 10% thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước được cắt giảm, đơn giản hóa so với hiện nay.

Về vận hành tối ưu các hoạt động của cơ quan nhà nước: Tối thiểu 50% cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ 24/7, sẵn sàng phục vụ trực tuyến bất cứ khi nào người dân và doanh nghiệp cần. 100% công chức được gắn định danh số trong xử lý công việc. 60% cơ quan nhà nước thành phố tham gia mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. 100% hồ sơ công việc tại các sở, ban, ngành; 95% hồ sơ công việc tại UBND các quận, huyện, thị xã; 80% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.

Cắt giảm thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy thông qua Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của thành phố đối với 60% cuộc họp tại UBND thành phố và 50% tại cấp huyện, trên cơ sở hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. 60% báo cáo định kỳ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố được thực hiện trên Hệ thống thông tin báo cáo của thành phố phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố…

100% hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước thuộc thành phố được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ phù hợp quy định pháp luật. 100% cơ quan nhà nước hoàn thành triển khai, nâng cấp và duy trì bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình “4 lớp”…

6 nhiệm vụ thực hiện kế hoạch 64

UBND TP Hà Nội đã đề ra 6 nhiệm vụ để thực hiện kế hoạch trên: Hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển hạ tầng số; phát triển dữ liệu số; phát triển nền tảng, hệ thống; phát triển ứng dụng, dịch vụ; an toàn thông tin mạng. Cùng với đó, UBND thành phố cũng nêu rõ 6 giải pháp (tổ chức bộ máy và các cơ chế bảo đảm nguồn nhân lực thực hiện; đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; tập huấn, bồi dưỡng; thu hút nguồn lực công nghệ thông tin; tăng cường hợp tác; cải cách hành chính, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ) để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

UBND cũng giao nhiệm vụ cho Sở Thông tin và Truyền thông thành phố là đầu mối tổ chức, điều phối các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.