Ngày 29/6, diễn tập ứng cứu an toàn thông tin mạng khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Hội thảo và diễn tập ứng cứu an toàn thông tin mạng khu vực miền Trung - Tây Nguyên nhằm rèn luyện cho các đội tham gia diễn tập kỹ năng thu thập, xác minh, phân tích hành vi độc hại, xác định nguồn gốc, đối tượng tấn công; Xây dựng biện pháp xử lý, khôi phục hệ thống và cảnh báo các đơn vị liên quan.

Ngày 29/6, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) phối hợp với Sở TT&TT Đà Nẵng tổ chức hội thảo và diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng khu vực miền Trung và Tây Nguyên năm 2018 với chủ đề “Phòng chống tấn công APT vào hạ tầng thông tin quan trọng quốc gia”.

Đây là chủ đề nóng được xây dựng dựa trên các nghiên cứu phân tích xu hướng tấn công mạng trong 5 năm qua xảy ra ở hầu hết các quốc gia trong đó có Việt Nam.

Một buổi diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng do VNCERT tổ chức. Ảnh: VNCERT

Mục đích của hội thảo và diễn tập nhằm rèn luyện cho các đội tham gia diễn tập các kỹ năng thu thập, xác minh, phân tích hành vi độc hại, xác định nguồn gốc, đối tượng tấn công; Xây dựng biện pháp xử lý, khôi phục hệ thống và cảnh báo các đơn vị liên quan.

Đối tượng tham dự là lãnh đạo và cán bộ đảm nhiệm công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng của các Bộ, Ngành, Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, các doanh nghiệp và một số tổ chức nắm giữ hạ tầng thông tin quan trọng.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng là cơ hội trao đổi kinh nghiệm thực thi công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng tại một số đơn vị chủ lực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Hội thảo và Diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng khu vực miền Trung và Tây Nguyên là hoạt động nhằm triển khai Quyết định 1622-QĐ-TTg ngày 25/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố, tăng cường năng lực cho các cán bộ, bộ phận chuyên trách ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến 2025.

Theo ICT News

http://ictnews.vn/cntt/nuoc-manh-cntt/ngay-29-6-dien-tap-ung-cuu-an-toan-thong-tin-mang-khu-vuc-mien-trung-tay-nguyen-169014.ict