Ngành du lịch sẽ cung cấp 40% dịch vụ công trực tuyến trong năm 2017

VietTimes -- Ngành du lịch sẽ phấn đấu cung cấp từ 30%-40% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 vào năm 2017. Đây được xem là một trong những mục tiêu quan trọng của ngành.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, để triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước, ngành du lịch sẽ hoàn thành việc công khai, minh bạch quy chế làm việc, quy trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan cũng như quy trình giải quyết công việc với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. Phấn đấu đến hết năm 2017 có 90% đội ngũ cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng và Sở có hệ thống mạng thông tin nội bộ, các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các phòng chuyên môn được giao dịch dưới dạng điện tử.

Để đạt được mục tiêu, theo Giám đốc Sở Du lịch Đỗ Đình Hồng, Sở sẽ tổ chức triển khai kịp thời kế hoạch cải cách hành chính của Thành phố và của Sở. Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính, tăng cường sự giám sát của nhân dân trong việc thúc đẩy cải cách hành chính và nâng cao trách nhiệm giải trình, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành chính bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thông tin rộng rãi về cải cách hành chính, triển khai dịch vụ công mức độ 3 đến từng đối tượng.

Thực hiện cải cách thể chế, thủ tục hành chính, bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; hiện đại hóa hành chính.

Văn phòng Sở Du lịch sẽ là bộ phận thường trực, có trách nhiệm giúp Ban Giám đốc Sở đôn đốc, theo dõi, kiểm tra các phòng chuyên môn thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của Sở Du lịch. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ.