Hà Nội phấn đấu tối thiểu 50% gói thầu được chào mạng

VietTimes -- UBND TP. Hà Nội sẽ nâng cấp hệ thống mạng, thiết bị công nghệ thông tin cơ quan, đơn vị để đáp ứng điều kiện hạ tầng mạng tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

UBND TP. Hà Nội vừa phê duyệt Kế hoạch hành động năm 2017 và định kỳ 5 năm về đấu thầu qua mạng giai đoạn 2017 - 2021 của thành phố.

Theo đó, kế hoạch bao gồm việc nâng cấp hạ tầng mạng cơ quan, đơn vị và người sử dụng. Cụ thể, thành phố sẽ nâng cấp hệ thống mạng, thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện hạ tầng mạng tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia; đảm bảo tất cả các đơn vị trực thuộc thành phố được cấp chứng thư số và vận hành thuần thục đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Về lộ trình thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng, giai đoạn 2017 - 2018: Năm 2017 Hà Nội phấn đấu tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế. Từ năm 2018, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Tương tự, giai đoạn 2019 - 2021: Căn cứ tình hình thực tế của giai đoạn 2016 - 2018, sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành đánh giá tình hình áp dụng đấu thầu qua mạng để điều chỉnh tỷ lệ áp dụng cho giai đoạn tiếp theo, UBND TP. Hà Nội sẽ điều chỉnh tỷ lệ áp dụng phù hợp.

Riêng trong năm 2017, các cơ quan, đơn vị và người sử dụng rà soát các điều kiện cụ thể để chủ động từng bước nâng cấp hệ thống mạng, thiết bị công nghệ thông tin đảm bảo đáp ứng điều kiện hạ tầng mạng tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Đảm bảo 100% các đơn vị trực thuộc thành phố đăng ký tham gia và được cấp chứng thư số trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Rà soát, đánh giá năng lực của các cán bộ làm công tác đấu thầu qua mạng để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo 100% cán bộ làm công tác đấu thầu qua mạng của các đơn vị trực thuộc Thành phố tham gia các lớp tập huấn về đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Về việc này, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát công tác đấu thầu qua mạng, chế độ báo cáo của các đơn vị; tham mưu UBND thành phố có biện pháp xử lý đối với các đơn vị chưa nghiêm túc triển khai thực hiện theo lộ trình quy định.