Bộ TT&TT ban hành một số thông tư về quản lý viễn thông

VietTimes -- Bộ Thông tin và truyền thông vừa ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BTTTT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT và  Thông tư số 14/2007/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT 
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư số 11/2017/TT-BTTTT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26/3/2013 về quy định quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông.

Cụ thể,Thông tư sửa đổi, bổ sung các điều, khoản sau:

Khoản 2 Điều 7 được sửa đổi như sau: “2.Đối với mỗi dịch vụ, báo cáo gửi Cục Viễn thông dưới hình thức bản điện tử có sử dụng chữ ký số hoặc bản giấy theo mẫu báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông quy định tại Phụ lục IV của Thông tư này và mẫu bản chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông quy định tại các phụ lục V,VI, VII và XII của Thông tư này tương ứng với từng dịch vụ tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc TW mà doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng với dịch vụ thuộc Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng được thay thế hoặc bổ sung mới thì áp dụng theo mẫu Bản chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông tại quy chuẩn thay thế hoặc bổ sung mới”.

Khoản 2, Điều 18 được sửa đổi, bổ sung như sau: ”2. Kết quả tự kiểm tra phải được lập thành văn bản theo mẫu kết quả tự  kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông quy định tại Phụ lục VIII của Thông tư này và mẫu kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông quy định tại quy định tại các phụ lục Ĩ,X,XI và XIII của Thông tư này tương ứng với từng dịch vụ thuộc danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng được thay thế hoặc bổ sung mới thì áp dụng theo kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông tại quy chuẩn thay thế hoặc bổ sung mới”….Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2017.

Bộ TT&TT cũng vừa ban hành Thông tư số 14/2007/TT-BTTTT Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 18/2011/TT-BTTTT ngày 30/6/2011 về quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.

Theo đó Thông tư sửa đổi mục 3.3 như sau: “ Trạm gốc bắt buộc kiểm định là trạm gốc thuộc Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định”. Sửa đổi mục 4.1: Các trạm gốc lắp đặt tại cùng một vị trí có thể được cấp chung hoặc riêng giấy chứng nhận kiểm định theo đề nghị của doanh nghiệp”. Sửa đổi mục 4.5: “ Các tổ chức kiểm định được phép thuê các phòng thử nghiệm được Bộ TTTT chỉ định để thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung đo kiểm định quy định tại mục 6.3.2 để phục vụ công tác kiểm định trạm gốc”. Thông tư  cũng đã được sửa đổi một số mục 6.3, 6.3.2, 6.3.2.7…. và có hiệu lực  thi hành từ ngày 15/8/2017.