Tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng sẽ dùng chung hệ thống tổng đài trên toàn quốc

VietTimes -- Phấn đấu đến năm 2020, tối thiểu 5.000 lượt cán bộ cơ quan quản lý nhà nước tham gia bảo vệ quyền lợi NTD; 15.000 lượt tổ chức, cá nhân được tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trình độ về việc này và hoàn thành xây dựng hệ thống tổng đài tư vấn, hỗ trợ NTD thống nhất trên toàn quốc.

Tới đây sẽ xây dựng cơ chế, tạo điều kiện để các cơ quan quản lý, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và NTD có thể truy cập  và sử dụng hệ thống thông tin, CSDL về bảo vệ quyền lợi NTD.
Tới đây sẽ xây dựng cơ chế, tạo điều kiện để các cơ quan quản lý, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và NTD có thể truy cập và sử dụng hệ thống thông tin, CSDL về bảo vệ quyền lợi NTD.

Chương  trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD) giai đoạn 2016 - 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê duyệt.

Mục tiêu cụ thể của Chương trình là phấn đấu đến năm 2020 bảo đảm tối thiểu 5.000 lượt cán bộ cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi NTD; 15.000 lượt tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên toàn quốc được tham gia các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, nâng cao nhận thức, trình độ về bảo vệ quyền lợi NTD…

Chương trình cũng đặt mục tiêu đến năm 2020 hoàn thành việc xây dựng hệ thống tổng đài tư vấn, hỗ trợ NTD thống nhất trên toàn quốc với sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi NTD và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện việc kiểm tra, đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) về bảo vệ quyền lợi NTD trên toàn quốc; xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình doanh nghiệp vì NTD…

Chương trình này hướng tới mục tiêu xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, công cụ, biện pháp nhằm hỗ trợ công tác bảo vệ quyền lợi NTD tại Việt Nam; nâng cao trách nhiệm, trình độ, năng lực của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và nhận thức của NTD nhằm đạt được những kết quả cụ thể trong công tác bảo vệ quyền lợi NTD, góp phần bảo đảm công tác xã hội và sự  phát triển bền vững của đất nước.

Cũng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, một nội dung chính của Chương trình là xây dựng hệ thống Tổng đài tư vấn, hỗ trợ NTD trên toàn quốc. Cụ thể, thời gian tới, cùng với việc nâng cấp và hoàn thiện hệ thống Tổng đài tư vấn, hỗ trợ NTD thuộc Bộ Công Thương, sẽ xây dựng và kết nối Tổng đài tư vấn, hỗ trợ NTD tại các Sở Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi NTD và các doanh nghiệp với Tổng đài của Bộ Công Thương để tạo thành một hệ thống Tổng đài thống nhất trên toàn quốc; đồng thời sẽ xây dựng, cung cấp, chuyển giao để các cơ quan, tổ chức về bảo vệ quyền lợi NTD, các doanh nghiệp sử dụng chung hệ thống phần mềm và CSDL của Tổng đài tư vấn, hỗ trợ NTD.

Với nội dung xây dựng hệ thống thông tin, CSDL quốc gia về bảo vệ quyền lợi NTD, Chương trình xác định việc xây dựng hệ thống CSDL về các hoạt động bảo vệ quyền lợi NTD trên toàn quốc nhằm làm cơ sở để xây dựng, hoàn thiện văn bản pháp luật, hoạch định chính sách, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi NTD; hỗ trợ công tác giải quyết khiếu nại và tranh chấp giữa doanh nghiệp và NTD; đưa ra đánh giá, cảnh báo về các hành vi kinh doanh, tiêu dùng không an toàn hoặc về các hàng hóa, dịch vụ có khả năng gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, tính mạng, tài sản của người tiêu dùng; số hóa và cung cấp tài liệu, công cụ, phương tiện đào tạo về bảo vệ quyền lợi NTD cho các đối tượng khác nhau.

Bên cạnh đó, cũng sẽ xây dựng cơ chế, tạo điều kiện để các cơ quan quản lý, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và NTD có thể truy cập  và sử dụng hệ thống thông tin, CSDL về bảo vệ quyền lợi NTD.