Thủ tướng phát động Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát động Phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2016-2020 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát động thi đua tại Đại hội. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát động thi đua tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Tiếp tục phiên làm việc chiều 7/12, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đã nghe các tham luận của các điển hình tiên tiến đến từ mọi miền của Tổ quốc. Mỗi điển hình tiên tiến trên từng lĩnh vực khác nhau, nhưng đều tỏa sáng tinh thần yêu nước, sống có lý tưởng, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, sáng ngời phẩm chất, truyền thống của dân tộc Việt Nam. 

Tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát động Phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2016 - 2020 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Phong trào tập trung vào những nội dung: Một là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo môi trường và động lực phát triển. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, đoàn thể trung ương, địa phương tiếp tục phát huy, nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực và sự tham gia của toàn xã hội xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa…, đảm bảo thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. 

Hai là, tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và môi trường hòa bình để xây dựng, bảo vệ đất nước. Nâng cao chất lượng các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh phong trào thi đua trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần vun đắp niềm tin, niềm tự hào, hướng về Tổ quốc, chung tay, chung sức xây dựng quê hương, đất nước. 

Ba là, đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và chính quyền các cấp. Hướng các phong trào thi đua vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả. 

Đổi mới các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phát huy vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và đoàn viên, hội viên, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của bộ, ngành, địa phương và đất nước. 

Bốn là đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ để có hình thức khen thưởng phù hợp, kịp thời. 

Năm là, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Các cơ quan thông tin truyền thông tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục về các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa. Phấn đấu trong thời gian tới, ngành nào, cấp nào cũng có ngày càng nhiều các điển hình tiên tiến. 

Thủ tướng phát động Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các ban, bộ, ngành, các địa phương; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, căn cứ chủ đề của Đại hội, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020 và tình hình thực tiễn, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Đồng thời, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức thi đua, khen thưởng, tạo sự thống nhất, ổn định từ Trung ương đến địa phương, gọn nhẹ, hiệu quả. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng. 

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Hưởng ứng phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự đồng tình cao với chủ đề thi đua: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và những nội dung thi đua. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, thông qua các tổ chức đoàn thể của nhân dân, sự phối hợp hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, đồng bào từ nông thôn đến thành thị, từ miền núi đến hải đảo, không phân biệt tầng lớp, giai cấp, giới, lứa tuổi, dân tộc và tôn giáo sẽ tham gia vào các phong trào thi đua cụ thể, phù hợp với nghề nghiệp và hoàn cảnh của mình. Các cuộc vận động, phong trào thi đua 2016-2020 sẽ tiếp tục phát huy các cách làm hiệu quả, các nội dung và mục tiêu thi đua ở mỗi lĩnh vực, mỗi tầng lớp nhân dân và mỗi địa phương, đồng thời triển khai các yêu cầu đổi mới thi đua trong giai đoạn cả nước hội nhập quốc tế hiện nay.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ, trong sản xuất, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu khoa học, mọi người Việt Nam cần đoàn kết, sáng tạo và tiết kiệm để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh, hội nhập quốc tế thắng lợi; hỗ trợ và cổ vũ để hàng triệu thanh niên khởi nghiệp thành công trong 5 năm tới. Ở phường, xã và các khu dân cư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần hiệp thương triển khai cuộc vận động trung tâm hướng về cơ sở “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh ở cơ sở… 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các lực lượng vũ trang tiếp tục phong trào “Thi đua quyết thắng” trong Quân đội nhân dân và phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” trong Công an nhân dân, với tinh thần: Đoàn kết, sáng tạo và tiết kiệm để xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân tinh nhuệ, chính quy, từng bước hiện đại, phát huy thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hơn 4 triệu đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết và sáng tạo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao vị thế của Việt Nam, góp trí, góp sức để phát triển và bảo vệ Tổ quốc thân yêu. 

Cán bộ, công chức trong bộ máy Đảng, chính quyền các cấp với phương châm: Đoàn kết, sáng tạo và tiết kiệm, lắng nghe nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát, đánh giá của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động và xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các cơ quan báo chí cần đoàn kết, sáng tạo để mỗi ngày đều có tin, bài về các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua. 

Phát biểu bế mạc Đại hội, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Thời gian tới, để phong trào thi đua tiếp tục phát triển sâu rộng, các Bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội, các địa phương bám sát nội dung phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát động và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt các tầng lớp nhân dân phát biểu hưởng ứng; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020 ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

TTXVN