Bộ TT&TT thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước

Bộ TT&TT thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước

VietTimes -- Phong trào thi đua yêu nước tại Bộ TT&TT đã được triển khai với nội dung, tiêu chí, hình thức phát động thi đua từng bước được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn của các cơ quan đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.