Thời gian cho vay nhà ở xã hội tối đa 20 năm

Ngân hàng Nhà nước VN vừa ban hành Thông tư 25 hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NOXH).

Thời gian cho vay nhà ở xã hội tối đa 20 năm

Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân đáp ứng đủ điều kiện được vay vốn tại tổ chức tín dụng để đầu tư xây dựng NOXH. Các đối tượng đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì được vay vốn ưu đãi tại tổ chức tín dụng để mua, thuê, thuê mua NOXH, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở.

Đối với xây dựng NOXH mức cho vay tối đa bằng 80% tổng mức đầu tư dự án và không vượt quá 80% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay. Còn vay để cho thuê mua, bán, mức cho vay tối đa bằng 70% tổng mức đầu tư dự án, phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo tiền vay.

Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua NOXH, mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng. Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản đảm bảo tiền vay.

Thời gian cho vay đối với xây dựng NOXH để cho thuê từ 15 - 20 năm; vay để đầu tư xây NOXH để cho thuê từ 10 - 15 năm; vay xây dựng NOXH để bán từ 5 - 10 năm; khách hàng vay vốn để mua, thuê, thuê mua NOXH, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở là 15 năm.

Theo Thanh Niên