Tài sản Nhà nước: Đất chiếm 68% tổng giá trị, mỗi ngày mua gần 2 ôtô

Theo báo cáo mới nhất về tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước của Chính phủ, tổng giá trị tài sản Nhà nước tại cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước đến ngày 31/12/2015 là 1.031.313,82 tỷ đồng.
Tổng số xe ô tô công hiện có 37.772 chiếc, với tổng nguyên giá 22.887,73 tỷ đồng, chiếm 2,22% tổng giá trị tài sản Nhà nước.
Tổng số xe ô tô công hiện có 37.772 chiếc, với tổng nguyên giá 22.887,73 tỷ đồng, chiếm 2,22% tổng giá trị tài sản Nhà nước.

Trong đó, tài sản là quyền sử dụng đất: 700.574,99 tỷ đồng, tài sản là nhà: 254.032,19 tỷ đồng, tài sản là ôtô: 22.887,73 tỷ đồng, tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị tài sản: 53.818,91 tỷ đồng.

Chính phủ phân tích, tổng giá trị tài sản Nhà nước (theo nguyên giá) tăng trong năm 2015 là 16.250,67 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản là quyền sử dụng đất tăng 3.443,21 tỷ đồng, tài sản là nhà tăng 7.748,86 tỷ đồng; tài sản là ôtô tăng 1.234,72 tỷ đồng còn tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên tăng 3.823,88 tỷ đồng.

Tổng giá trị tài sản Nhà nước (theo nguyên giá) giảm trong năm 2015 là 2.818,21 tỷ đồng. 

Cụ thể, tài sản là quyền sử dụng đất giảm 1.163,40 tỷ đồng, tài sản là nhà giảm 633,11 tỷ đồng, tài sản là ôtô giảm 467,58 tỷ đồng. Tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên giảm 554,12 tỷ đồng.

Đất chiếm 68% tổng giá trị

Theo báo cáo thì tài sản Nhà nước ở đây gồm 4 loại: đất thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; nhà thuộc trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; xe ôtô các loại; tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/đơn vị tài sản.

Các con số trong báo cáo chưa bao gồm tài sản Nhà nước tại các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Diễn giải  về từng loại tài sản, báo cáo nếu, năm 2015, diện tích đất do được giao mới, do tiếp nhận, nhận chuyển nhượng tăng 8,04 triệu m2 với tổng giá trị 3.443,21 tỷ đồng. Diện tích đất giảm do thu hồi, điều chuyển, chuyển nhượng là 0,70 triệu m2 với tổng giá trị 1.163,40 tỷ đồng.

Tổng quỹ đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án quản lý, sử dụng đến 31/12/2015 là 2.565,79 triệu m2, với tổng giá trị 700.574,99 tỷ đồng, chiếm 67,93% tổng giá trị toàn bộ tài sản Nhà nước.

Với tài sản là nhà, năm qua, diện tích nhà tăng (do xây dựng mới, tiếp nhận) là 1,35 triệu m2 với tổng nguyên giá 7.748,86 tỷ đồng,  giảm do thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý là 0,32 triệu m2 với tổng nguyên giá 633,11 tỷ đồng.

Tổng quỹ nhà do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án hiện đang quản lý, sử dụng đến 31/12/2015 là 129,22 triệu m2 với tổng nguyên giá theo sổ kế toán là 254.032,19 tỷ đồng, chiếm 24,63% tổng giá trị toàn bộ tài sản Nhà nước, tổng giá trị còn lại theo sổ kế toán là 138.021,59 tỷ đồng (bằng 54,33% tổng nguyên giá).

Mỗi ngày mua mới gần 2 ôtô

Chuyển sang tài sản khác là ôtô công, báo cáo cho biết năm 2015, số xe tăng (mua mới, tiếp nhận) là 1.233 chiếc với tổng nguyên giá 1.234,72 tỷ đồng. 

Trong đó khối Trung ương tăng 240 chiếc với tổng nguyên giá 371,32 tỷ đồng, khối địa phương tăng 993 chiếc với tổng nguyên giá 863,40 tỷ đồng.

Số xe ôtô công giảm do thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy là 1.043 chiếc với tổng nguyên giá 467,58 tỷ đồng. 

Báo cáo phân tích, trong tổng số 1.233 xe ôtô công tăng của năm 2015 thì có 580 xe tăng do việc tiếp nhận, điều chuyển giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, ban quản lý dự án với tổng nguyên giá là 525,24 tỷ đồng, mua mới là 653 xe với tổng nguyên giá là 709,48 tỷ đồng. Trong 653 xe này,  xe phục vụ công tác chung tăng 165 chiếc, xe chuyên dùng tăng 488 xe.

Như vậy, tổng số xe ôtô công hiện có 37.772 chiếc, với tổng nguyên giá 22.887,73 tỷ đồng, chiếm 2,22% tổng giá trị tài sản Nhà nước.

Chi tiết hơn, báo cáo nêu, xe ôtô công được phân bổ theo 3 nhóm mục đích sử dụng, gồm: xe phục vụ chức danh, xe phục vụ công tác chung và xe chuyên dùng. 

Hiện xe phục vụ chức danh 900 chiếc, xe phục vụ công tác chung 23.959 chiếc và xe chuyên dùng 12.913 chiếc.

Về chất lượng xe, báo cáo cho biết, quỹ xe ôtô công hiện nay có tổng giá trị còn lại theo sổ kế toán 6.720,96 tỷ đồng, bằng 29,36% tổng nguyên giá. 

Cơ quan quản lý nhìn nhận, phần lớn xe ôtô công đã sử dụng trên 2/3 thời gian theo chế độ quy định. Cụ thể đến thời điểm báo cáo, số xe ôtô công đã sử dụng trên 15 năm (quá thời gian tính hao mòn) là 8.206 chiếc, chiếm 21,73% tổng quỹ xe công.

Phần đánh giá chung, báo cáo nêu rõ, năm qua Chính phủ đã tiếp tục kiểm soát chặt chẽ chi tiêu công liên quan đến mua sắm tài sản Nhà nước (nhất là mua sắm xe ôtô công).

Theo đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ thực hiện mua sắm đối với xe ôtô chuyên dùng trong định mức được duyệt, không thực hiện mua xe ôtô phục vụ chức danh và xe ôtô phục vụ công tác chung (trừ mua xe cho đơn vị mới thành lập và do các nguyên nhân bất khả kháng dẫn đến không còn xe phục vụ công tác).

Theo VnEconomy