Sắp xếp lại cơ quan báo chí, phát triển mô hình truyền thông đa phương tiện

VietTimes -- Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) sẽ sắp xếp lại các cơ quan báo chí trên cơ sở xác định rõ điều kiện hoạt động, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ. Phát triển mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện trên cơ sở thí điểm xây dựng một số cơ quan báo chí đủ điều kiện.

Việcđẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin là nhiệm vụ ưu tiên của Bộ TT-TT nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Việcđẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin là nhiệm vụ ưu tiên của Bộ TT-TT nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Phấn đấu từ nay đến năm 2020, xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về công nghệ thông tin với hạ tầng hiện đại, mọi người dân đều được hưởng thụ các dịch vụ thông tin và truyền thông tiên tiến.

Đó là một trong những mục tiêu quan trọng của Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam của Bộ Thông tin và Truyền thông, theo Quyết định số 352/QĐ-BTTTT vừa ban hành hôm nay (17/3).

Theo đó, công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia được tăng cường nhằm xây dựng môi trường mạng an toàn, tin cậy. Qua đó thúc đẩy các ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi trong đời sống xã hội, nhất là quản lý nhà nước và tổ chức chính quyền điện tử. Mục tiêu của chương trình hành động này là có đủ nhân lực công nghệ thông tin đạt trình độ quốc tế phục vụ cho phát triển kinh tế tri thức và xã hội thông tin; công nghệ thông tin và truyền thông đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP với tỷ lệ ngày càng tăng; có nhiều tập đoàn viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông mạnh làm chủ thị trường nội địa và vươn ra quốc tế.

Bộ TT-TT xác định, ngành TT-TT trở thành một ngành kinh tế quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát triển hiệu quả, lành mạnh hệ thống báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình và các loại hình thông tin khác đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ đất nước và nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

Để đạt được mục tiêu trên, Bộ TT-TT sẽ sắp xếp lại các cơ quan báo chí trên cơ sở xác định rõ điều kiện hoạt động, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, nhằm phân bố và sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước. Bộ TT-TT sẽ có lộ trình phát triển mô hình cơ quan truyền thông đa phương tiện trên cơ sở thí điểm xây dựng một số cơ quan báo chí có đủ điều kiện. Đồng thời khuyến khích khai thác, phát triển những tiện ích, lợi thế của thông tin điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên internet phù hợp với lợi ích công cộng…

Ngoài ra, Bộ TT-TT xác định công nghệ thông tin là một trong những động lực quan trọng nhất của sự phát triển, hiện đại hóa đất nước, nâng cao toàn diện năng lực quốc gia và hội nhập quốc tế thành công. Đây là con đường nhanh nhất để Việt Nam vượt bẫy thu nhập trung bình, bước vào kinh tế tri thức, xã hội thông tin, tiến cùng thời đại.

Công nghệ thông tin là trục kết nối quan trọng, có ảnh hưởng quyết định để thực hiện thành công 3 đột phá chiến lược: Hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hạ tầng đồng bộ gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy tiến bộ xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Theo đó, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin là nhiệm vụ ưu tiên của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, là nội dung quan trọng của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từ Trung ương đến địa phương. Và việc đầu tư cho công nghệ thông tin chính là đầu tư cho phát triển hạ tầng thiết yếu; huy động mọi nguồn lực và lợi thế của đất nước, chủ động và tăng cường hợp tác quốc tế cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.

Với tầm nhìn như vậy, việc tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng là nhiệm vụ thiết yếu song hành cùng hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin. Việc đảm bảo an toàn thông tin sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính phủ điện tử. Công tác đảm bảo an toàn thông tin cần chú trọng các hoạt động phòng ngừa, ứng cứu linh hoạt, phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật có trình độ cao.