Sắp có bộ sách 3D giới thiệu về 54 dân tộc Việt Nam

VietTimes -- Bộ sách gồm 54 sách 3D của 54 dân tộc, giới thiệu về những đặc trưng của từng dân tộc, ngôn ngữ, địa bàn cư trú, phân bố dân cư, hoạt động kinh tế, sinh hoạt văn hóa của 54 dân tộc trên lãnh thổ Việt Nam.
Bộ sách nhằm góp phần củng cố và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và khối đại đoàn kết dân tộc.
Bộ sách nhằm góp phần củng cố và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và khối đại đoàn kết dân tộc.

Tất cả hệ thống tư liệu được đăng tải trên Trang tin điện tử của Đề án bằng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng nước ngoài; bảo đảm cung cấp các thông tin cơ bản, tiêu biểu nhất về văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc; các tác phẩm, công trình của Đề án dưới dạng file điện tử được công bố và phổ biến rộng rãi văn hóa và văn học, nghệ thuật các dân tộc Việt Nam đến mọi đối tượng trong nước và quốc tế.

Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với mục tiêu nhằm góp phần củng cố và phát huy nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và khối đại đoàn kết dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, gắn bó cùng phát triển của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; bổ sung nguồn tài liệu, tư liệu phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu chuyên sâu, trao đổi, giao lưu và phát triển văn hóa giữa các tộc người…

Theo Đề án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ VHTT&DL và các đơn vị trực thuộc khảo sát, điều tra, nghiên cứu, sưu tầm, xây dựng hệ thống tư liệu, sáng tạo, xuất bản, phát hành và quảng bá các công trình văn học nghệ thuật về các dân tộc thiểu số Việt Nam dưới dạng sách in, sách điện tử, sách 3D, các phim tài liệu, phim chuyên đề và hệ thống thư viện số.

Cụ thể, cùng với việc biên tập, biên soạn và phát hành khoảng 1.500 công trình, tác phẩm được chọn lọc từ kho tài liệu hơn 2.500 tác phẩm, công trình đã được nghiên cứu, sưu tầm, sáng tác; sẽ xuất bản 1.500 sách điện tử (ebook) được chuyển từ 1.500 tác phẩm, công trình sách in đã xuất bản nêu trên bảo đảm dễ dàng, thuận lợi sử dụng, truy cập trên máy tính để bàn và trên các thiết bị điện tử cầm tay với hệ điều hành phù hợp, thông dụng.

Kinh phí thực hiện Đề án được ngân sách Nhà nước bố trí từ nguồn ngân sách sự nghiệp văn hóa ở Trung ương hàng năm trong dự toán giao Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức thực hiện. Trên cơ sở dự toán được giao, Liên hiệp thực hiện đầy đủ các quy trình, quy định của Nhà nước, tuân thủ Luật Đấu thầu và các quy định hiện hành.