Nhà mạng sẽ không được khuyến mại quá 50%?

VietTimes -- Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định mức tổng giá trị tối đa của dịch vụ, hàng hóa để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại và mức giá trị vật chất tối đa khuyến mại áp dụng cho từng đơn vị dịch vụ viễn thông.
Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định mức tổng giá trị tối đa của dịch vụ, hàng hóa để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại và mức giá trị vật chất tối đa khuyến mại áp dụng cho từng đơn vị dịch vụ viễn thông, hàng hóa chuyên dùng viễn thông đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất toàn quốc.

Theo đó, tổng giá trị tối đa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại cho thuê bao di động trả trước, hoặc thuê bao di động trả sau hoạt động dưới 1 năm, hoặc thuê bao di động trả sau có tổng doanh thu đã sử dụng dịch vụ viễn thông dưới 1.000.000 đồng của dịch vụ thông tin di động, không được vượt quá 10% tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động, hàng hóa chuyên dùng thông tin di động được khuyến mại.

Tổng giá trị tối đa dùng để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại cho thuê bao di động trả sau hoạt động trên 1 năm, hoặc thuê bao di động trả sau có tổng doanh thu đã sử dụng dịch vụ viễn thông từ 1.000.000 đồng trở lên; hoặc thuê bao trả trước chuyển sang thuê bao trả sau đã hoạt động trên 1 năm và có tổng doanh thu đã sử dụng dịch vụ viễn thông từ 1.000.000 đồng trở lên (tính cho cả thời gian và doanh thu khi là thuê bao trả trước) của dịch vụ thông tin di động không được vượt quá 50% tổng giá trị của dịch vụ thông tin di động, hàng hóa chuyên dùng thông tin di động được khuyến mại.

Giá trị của dịch vụ thông tin di động, hàng hóa chuyên dùng thông tin di động được khuyến mại là giá trị dịch vụ thông tin di động đã dùng, hàng hóa chuyên dùng đã mua không có khuyến mại và chưa tính giá trị trong các lần khuyến mại trước đó trước khi tổ chức chương trình khuyến mại.

Theo dự thảo, khách hàng thường xuyên dịch vụ thông tin di động là thuê bao trả sau hoạt động trên 1 năm và có tổng doanh thu đã sử dụng dịch vụ viễn thông từ 1.000.000 đồng trở lên hoặc thuê bao trả trước chuyển sang thuê bao trả sau đã hoạt động trên 1 năm và có tổng doanh thu đã sử dụng dịch vụ viễn thông từ 1.000.000 đồng trở lên (tính cho cả thời gian và doanh thu khi là thuê bao trả trước).

Khi khách hàng thỏa mãn điều kiện trên, doanh nghiệp phải có trách nhiệm thông báo cho khách hàng đã đủ điều kiện và chi phí khách hàng phải tự chịu khi tham gia chương trình khuyến mại cho khách hàng thường xuyên.

Khi tổ chức khuyến mại giảm giá cho khách hàng thường xuyên, doanh nghiệp phải đồng thời tuân thủ quy định đối với chương trình khuyến mại giảm giá.