Hiệu quả từ ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong quản lý, điều hành. 

Đó là kế hoạch được Ban thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ ban hành với mục tiêu chung là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nền hành chính dân chủ, hiện đại, liên thông, thống nhất và hội nhập.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trước hết là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, gắn bó mật thiết với Nhân dân; tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm và năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Mục tiêu đến năm 2025, về mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đạt tối thiểu 90%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 85%.

Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tại các cơ quan tổ chức được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên (riêng đảng viên có 75% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên) và không có cán bộ, đảng viên công chức, viên chức bị xử lý về vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý: 15% có trình độ chuyên môn sau Đại học, 100% có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên (trong đó, 40% có trình độ Cao cấp). 100% cán bộ được bố trí, sử dụng bảo đảm đúng tiêu chuẩn, quy trình; 100% các cơ quan, tổ chức bố trí công chức, viên chức theo đúng Đề án vị trí việc làm được phê duyệt.

50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng số, 100% cán bộ chuyên trách về an toàn thông tin, công nghệ thông tin của huyện được đào tạo nâng cao về kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật an toàn thông tin mạng.100% cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị huyện ứng dụng phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành tác nghiệp.

100% các văn bản trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước dưới dạng điện tử. 80% cuộc họp cấp huyện được thực hiện thông qua hệ thống họp trực tuyến. 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước).

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. (Ảnh tư liệu)
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. (Ảnh tư liệu)

Hệ thống mạng nội bộ của các cơ quan, tổ chức và các xã, thị trấn được bảo trì, nâng cấp thường xuyên đảm bảo ổn định, an toàn và bảo mật thông tin, đảm bảo 50% các cơ quan, tổ chức kết nối với mạng truyền số liệu dùng chung của thành phố. Phấn đấu 100% đơn vị cấp xã có Trang thông tin điện tử trên cổng thông tin điện tử của huyện. Đến năm 2025, cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan của hệ thống chính trị huyện.

Để triển khai đạt hiệu quả các mục tiêu đã đề ra, huyện Chương Mỹ cũng đã chỉ ra được những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; Nâng cao hiệu quả ứng dụng thông tin trong quản lý, điều hành và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cải cách hành chính.

Bên cạnh đó, cần phải chú trọng xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại để cán bộ công chức được làm việc trong một môi trường công bằng, minh bạch; phát huy được năng lực, sở trường. Tiếp tục thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức hợp lý gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị…

Cùng với đó, tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của các cơ quan tổ chức trên môi trường số, tổ chức họp, hội nghị bằng hình thức trực tuyến. Triển khai hạ tầng đường truyền mạng WAN, mạng Internet của UBND huyện và UBND các xã, thị trấn; từng bước hoàn thiện hạ tầng truyền dẫn đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền số.

Nâng cấp hoàn thiện mạng nội bộ (LAN) của huyện; trang bị bổ sung, nâng cấp máy tính, các thiết bị đầu cuối phục vụ kịp thời các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước của huyện; tập trung đầu tư nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị công nghệ thông tin cần thiết đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa.

Khai thác có hiệu quả các ứng dụng nền tảng dùng chung đã được thành phố triển khai để tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo điều kiện kết nối, chia sẻ dữ liệu; quan tâm đến các giải pháp công nghệ hỗ trợ làm việc từ xa đáp ứng các yêu cầu quản lý, điều hành của huyện.

Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền các cấp về phát triển Chính quyền số và an toàn thông tin mạng. Từng bước tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số, kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu cho cán bộ, đảng viên công chức, viên chức của huyện để sẵn sàng chuyển đổi môi trường làm việc sang môi trường số.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính; kiểm tra công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; xây dựng, đổi mới cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính tại các đơn vị.

Ban thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ yêu cầu cần tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành và người đứng đầu cơ quan đơn vị, địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các cấp các ngành để thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ.

Kế thừa và phát huy những kết quả của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, chủ động nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp mới. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách hành chính là khâu đột phá trong quản lý, điều hành.

Kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính đảm bảo đạt kết quả tốt, nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ, ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Theo Pháp luật & Xã hội