Hà Nội: Ứng dụng CNTT để minh bạch hoá quy trình, thủ tục hành chính

VietTimes -- Để công khai, minh bạch hoá các quy trình, thủ tục, TP. Hà Nội đặt nhiệm vụ tăng cường ứng dụng CNTT trong giải quyết công việc, đồng thời giám sát chặt chẽ từng khâu, từng bộ phận, từng cá nhân, từng quy trình trong việc giải quyết các công việc với người dân và doanh nghiệp.

Hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ, năm 2017, TP. Hà Nội sẽ thực hiện các nhóm giải pháp mới nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ phục vụ và văn hoá ứng xử của đội ngũ cán bộ Thủ đô.

Hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ, năm 2017, TP. Hà Nội sẽ thực hiện các nhóm giải pháp mới nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương hành chính, thái độ phục vụ và văn hoá ứng xử của đội ngũ cán bộ Thủ đô.

Theo ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ TP. Hà Nội, “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Hà Nội sẽ củng cố kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, thực hiện nếp sống, văn hoá ứng xử tại công sở, địa điểm công cộng và nơi cư trú của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cũng theo ông Sáng, các cơ quan, đơn vị của Thành phố thực hiện quy chế, quy trình giải quyết công việc bảo đảm sự đồng bộ, thông suốt theo hướng 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”. Từng bộ phận, từng phòng ban, từng công chức, viên chức phải xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể, công khai, chi tiết hoá quy trình giải quyết công việc.

Đồng thời với ứng dụng CNTT là tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Công khai kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ công.

Ông Trần Huy Sáng cho biết, một trong những nhiệm vụ TP. Hà Nội tiếp tục thực hiện là đồng bộ giải pháp để tinh giản biên chế theo Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hoàn thành chỉ tiêu tinh giản là đến 2020 giảm thêm 10% số lượng theo kế hoạch đã đặt ra bảo đảm đúng nguyên tắc, đối tượng. Tập trung chỉ đạo giao quyền tự chủ và tinh giản số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần đổi mới cơ chế hoạt động và tự chủ.