Hà Nội muốn đi đầu cả nước về ứng dụng, triển khai Chính phủ điện tử

VietTimes -- Hà Nội đặt kế hoạch phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong ứng dụng và triển khai Chính phủ điện tử. Cụ thể, hết năm 2017, cung cấp 40-50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh thành phố Hà Nội năm 2017, định hướng đến năm 2020.

Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu tiên phong trong cả nước về cải thiện môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh theo tinh thần Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Cam kết của Hà Nội tại Hội nghị “Doanh nghiệp - Động lực phát triển của đất nước” ngày 29/4/2016, Hội nghị “Hà Nội 2016 - Hợp tác đầu tư và phát triển” ngày 4/6/2016.

Năm 2017, phấn đấu góp phần cùng cả nước đạt chỉ số môi trường kinh doanh trung bình của nhóm nước ASEAN 4; đến năm 2020 đạt mức trung bình của ASEAN 4 trên các nhóm chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh (theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới).

Xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, thân thiện, thông thoáng; tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Khuyến khích các sáng kiến cải cách nhằm rút ngắn quy trình, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung thủ tục hành chính. Tạo sự đột phá về thu hút đầu tư, cả trong nước và đầu tư nước ngoài.

Thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính 2017”, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Phấn đấu đến hết năm 2017, góp phần tích cực cùng cả nước đạt chỉ tiêu về môi trường kinh doanh mức trung bình của nhóm nước ASEAN 4.

Đến năm 2020, phấn đấu tích cực cùng cả nước đạt các điểm số trung bình theo nhóm ASEAN 4 trên các chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới; Chỉ số Đổi mới sáng tạo đạt trung bình ASEAN 5 theo đánh giá của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới.

Phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong ứng dụng và triển khai chính phủ điện tử. Hết năm 2017, cung cấp 40-50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.