Điều kiện để được BHXH trả 100% viện phí sau 5 năm tham gia bảo hiểm

VietTimes -- Để được chi trả 100% viện phí như dòng chữ nghi trên thẻ BHYT, người tham gia bảo hiểm phải có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở và đóng bảo hiểm 5 năm liên tục.
Tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục trở lên thì trên thẻ BHYT sẽ có dòng chữ "Thời điểm đủ 05 năm liên tục:...".
Tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục trở lên thì trên thẻ BHYT sẽ có dòng chữ "Thời điểm đủ 05 năm liên tục:...".

Như vậy, để được BHXH trả 100% viện phí người tham gia đóng bảo hiểm phải đủ 2 điều kiện dưới đây:

Thứ nhất, có thời gian tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên tính từ thời điểm người đó tham gia BHYT đến thời điểm đi khám chữa bệnh.

Thứ hai, có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở tính từ thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, trừ trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến.

Khi đó những người đang cùng chi trả 5% hoặc 20% chi phí khám chữa bệnh BHYT sẽ không phải thanh toán phần cùng chi trả này nữa.

Với những người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên nhưng trên thẻ BHYT chưa có dòng chữ “Thời điểm đủ 05 năm liên tục: từ ngày…" thì đến cơ quan BHXH để làm thủ tục đổi thẻ BHYT.