Đầu tư dự án “Hệ thống đánh giá, kiểm định an toàn thông tin”

VietTimes -- Khi hoàn thiện, dự án sẽ đáp ứng yêu cầu về việc kiểm định và đánh giá an toàn của sản phẩm, hệ thống thông tin nhằm góp phần đảm bảo an toàn thông tin quốc gia.
Dự án sẽ được thực hiện từ năm 2017 đến 2019.
Dự án sẽ được thực hiện từ năm 2017 đến 2019.

Bộ TTTT vừa có quyết định số 394/QĐ-BTTTT ngày 22/3/2016 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Hệ thống đánh giá, kiểm định an toàn thông tin” với mục tiêu đáp ứng yêu cầu về công tác QLNN mà Bộ giao Cục An toàn thông tin; xây dựng hệ thống đánh giá, kiểm định an toàn thông tin có quy mô và phạm vi đáp ứng các yêu cầu về việc kiểm định và đánh giá an toàn của sản phẩm, hệ thống thông tin nhằm góp phần đảm bảo an toàn thông tin quốc gia.

Dự án này còn đảm bảo hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật và các quy chuẩn về an toàn thông tin sẽ được ban hành nhằm bảo đảm chất lượng các sản phẩm hàng hóa thuộc lĩnh vực an toàn thông tin được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu thuộc danh mục bắt buộc phải thực hiện đánh giá, kiểm định an toàn thông tin trước khi lưu hành trên thị trường Việt Nam. Ngoài ra, đây được coi là yếu tố đảm bảo an toàn cho hệ thống thông tin, nhất là các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước; phục vụ việc đánh giá, khuyến cáo các sản phẩm đạt chất lượng cao, tạo rào cản kỹ thuật phù hợp với thông lệ quốc tế để hỗ trợ, khuyến khích phát triển các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin của Việt Nam.

Quy mô đầu tư gồm các hạng mục: hạ tần kỹ thuật; hệ thống xử lý trung tâm; hệ thống đánh giá an toàn thông tin và các công cụ, thiết bị phụ trợ khác. Dự án có tổng đầu tư là 60 tỷ đồng và được thực hiện từ năm 2017 đến 2019.