Đà Nẵng thu phí sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng từ ngày 1/1/2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đối tượng thu phí là các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tra cứu thông tin trên Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng phục vụ cho hoạt động công chứng các hợp đồng, giao dịch.
Giao diện Cổng dịch vụ dữ liệu mở TP Đà Nẵng
Giao diện Cổng dịch vụ dữ liệu mở TP Đà Nẵng

HĐND TP Đà Nẵng vừa ban hành Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin biện pháp ngăn chặn trên hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Theo Nghị quyết này, từ ngày 1/1/2023, Đà Nẵng sẽ thực hiện thu phí sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn TP Đà Nẵng đối với các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tra cứu thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn trên Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng phục vụ cho hoạt động công chứng các hợp đồng, giao dịch.

Mức thu phí được quy định là 5.000 đồng (năm nghìn đồng)/hợp đồng, giao dịch. Cơ quan thu phí là Sở Tư pháp TP Đà Nẵng.

Việc kê khai, nộp phí sẽ được thực hiện hàng tháng, trước ngày 5 của tháng tiếp theo. Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm thống kê số lượng hợp đồng, giao dịch thuộc đối tượng nộp phí trong tháng và số tiền phí phải nộp gửi về Sở Tư pháp.

Trong vòng 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của tổ chức hành nghề công chứng, Sở Tư pháp kiểm tra, đối chiếu, xác nhận số tiền phí phải nộp và thông báo để tổ chức hành nghề công chứng thực hiện nộp phí.

Trong vòng 1 ngày làm việc, kể từ nhận được văn bản của Sở Tư pháp, tổ chức hành nghề công chứng nộp phí khai thác và sử dụng thông tin cơ sở dữ liệu công chứng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Sở Tư pháp.

Ứng dụng tra cứu cơ sở dữ liệu trên Cổng dịch vụ dữ liệu mở TP Đà Nẵng

Ứng dụng tra cứu cơ sở dữ liệu trên Cổng dịch vụ dữ liệu mở TP Đà Nẵng

Sở Tư pháp được để lại 60% số tiền phí thu được để trang trải chi phí phục vụ công tác quản lý, vận hành, bảo dưỡng, duy trì, kiểm tra, đảm bảo an toàn - an ninh Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng, chi kinh phí dịch vụ lưu trữ server, chi phí cho công tác thu phí và các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. Số còn lại 40% nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Đối với kinh phí nâng cấp các chức năng trong Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Riêng các cơ quan có thẩm quyền tra cứu thông tin để phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tra cứu thông tin phục vụ mục đích thống kê, báo cáo theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Tổ chức hành nghề công chứng công chứng hợp đồng, giao dịch không liên quan đến tài sản và không thực hiện tra cứu thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn trên Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng sẽ không thu phí.

Với quy định này, Đà Nẵng là địa phương đầu tiên của cả nước thực hiện chuyển đổi số đem lại nguồn thu cho ngân sách. Cụ thể là sử dụng hiệu quả dữ liệu số cho quản lý điều hành, cung cấp dịch vụ công và đem lại nguồn thu cho ngân sách.