Bộ KHĐT sẽ huy động 10 triệu tỷ đồng như nào?

VietTimes – Theo Bộ KHĐT, giai đoạn 2016- 2020, tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến khoảng 32- 34% GDP, tương đương 9- 10 triệu tỷ đồng. Do đó, đẩy mạnh đầu tư khu vực tư nhân, thị trường vốn… là những giải pháp cụ thể, chủ chốt trong tìm nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển.

Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng - Nguồn: Internet

Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng - Nguồn: Internet

Cụ thể, theo Bộ KHĐT, trong giai đoạn này, vốn nhà nước dự kiến giảm xuống còn khoảng 31-34%, vốn từ khu vực tư nhân trong nước dự kiến tăng từ 38,3% (giai đoạn 2011 - 2015) lên 45-48% tổng đầu tư toàn xã hội.

Về giải pháp, Bộ xác định các nhóm giải pháp huy động từng nguồn vốn cụ thể từ nguồn vốn đầu tư của khu vực tư nhân, từ khu vực nhà nước, từ nguồn vốn đầu tư nước ngoài và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức. Ngoài ra Bộ KHĐT dành sự chú ý lớn tới nhóm giải pháp huy động thông qua thị trường vốn.

Theo đó, giai đoạn 2011- 2015, thị trường vốn đã huy động được hơn 1.211 nghìn tỷ đồng, gấp gần 4 lần giai đoạn 2006- 2010, đóng góp bình quân 23% vào tổng đầu tư toàn xã hội.

Trong đó, vốn huy động được qua trái phiếu chính phủ đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng, gấp 13 lần so với giai đoạn 2005- 2010. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp huy động được hơn 211 nghìn tỷ đồng thông qua công tác cổ phần hóa.

Tuy nhiên, vai trò kênh huy động và phân bổ của thị trường vốn chưa thực sự rõ nét, vẫn dựa đáng kể vào hệ thống ngân hàng thương mại, trong khi sự tham gia của các định chế phi ngân hàng còn tương đối hạn chế.

Do đó, mục tiêu của giai đoạn 2016- 2020 mà Bộ KHĐT xác định là nâng cao quy mô và hiệu quả hoạt động của thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu chính phủ, thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường bảo hiểm. Mục tiêu đặt ra là đến năm 2020, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 70% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt 30% GDP.

Đồng thời, Bộ KHĐT xác định việc khai thác nguồn lực từ đất đai có vai trò quan trọng. Dẫn chứng cụ thể là trong những năm gần đây thu ngân sách từ nhà đất có xu hướng tăng nhanh hơn so với tổng thu ngân sách nói chung.

Cụ thể, nếu trung bình giai đoạn 2000 - 2015, thu ngân sách từ nhà đất tăng trung bình 19,9%/năm, nhưng đến năm 2015 đã tăng 28,0%.

Do đó, giai đoạn 2016- 2020, cần có các công cụ thị trường để phân bổ và khuyến khích sử dụng hiệu quả đất đai và tài nguyên như đấu giá, thuế đất đai và tài nguyên. Giải pháp cụ thể là đưa đấu giá, đấu thầu thành “phương thức mô hình chính cho việc phân bổ đất công, sử dụng tài nguyên cho các lợi ích tư và công bố mức giá và các điều kiện thắng đấu giá” – báo cáo của Bộ KHĐT tại Quốc hội nêu.

Đồng thời với đó, Bộ KHĐT đề nghị xem xét lại các quy định về hạn điền và chính sách thuế, phí đối với phần vượt mức hạn điền. Nghiên cứu và ban hành phương pháp định giá đất theo giá thị trường để tài chính hóa nguồn vốn đất đai của các chủ thể theo cơ chế thị trường, cũng như tạo thêm nguồn thu cho ngân sách…