VNPT đẩy nhanh tiến độ thực hiện thoái vốn

VietTimes -- Đánh giá tiến độ thực hiện thoái vốn còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu theo quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có công văn gửi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), yêu cầu đơn vị này thực hiện một số công tác để đẩy nhanh tiến độ triển khai.
VNPT đẩy nhanh tiến độ thực hiện thoái vốn

Theo đó, ngày 28/3/2016, Bộ TT-TT có công văn số 906/BTTTT-QLNN gửi VNPT về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện thoái vốn theo Quyết định 888/QĐ-TTg của Thủ tướngChính phủ. Công văn nêu rõ: Sau khi xem xét báo cáo của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về tình hình thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn góp của VNPT theo Quyết định số 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá tiến độ thực hiện còn thấp, chưa đảm bảo yêu cầu theo quy định.

Để khắc phục tình trạng trên Bộ TT-TT yêu cầu VNPT thực hiện một số công việc sau:

Thứ nhất, VNPT khẩn trương triển khai thoái vốn đối với các danh mục thoái vốn còn lại tại Quyết định 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo đúng tinh thần tại Nghị định số 15/NQ-CP ngày 6/3/2014 về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Quyết định số 51/2014QĐ-TTg ngày 15/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của doanh nghiệp nhà nước và các quy định hiện hành liên quan.

Thứ hai, VNPT cần báo cáo cụ thể tiến độ thời gian đối với từng danh mục thoái vốn trong năm 2016; kết quả thực hiện hàng tháng, giải pháp thực hiện để đẩy nhanh tiến độ thoái vốn theo đúng quy định

Thứ ba, đơn vị này cần quản lý giám sát có hiệu quả đối với phần góp của VNPT tại các doanh nghiệp trong giai đoạn trước khi thoái vốn để bảo toàn và phát triển vốn của VNPT đã đầu tư

Và thứ tư, VNPT cần có chế tài xử lý hành chính đối với cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc không tiến độ thoái vốn.