Trình Đề án tái cơ cấu DNNN lên Chính phủ trước ngày 15/12

VietTimes -- Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính trước ngày 15/12/2016, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Đề án tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016- 2020.
Nhiệm vụ tái cơ cấu theo ngành, lĩnh vực không phân biệt cấp, cơ quan quản lý- (Ảnh minh họa).
Nhiệm vụ tái cơ cấu theo ngành, lĩnh vực không phân biệt cấp, cơ quan quản lý- (Ảnh minh họa).

Cụ thể, văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2016- 2020.

Để hoàn thiện Đề án và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tái cơ cấu DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Tài chính bổ sung đánh giá kết quả thực hiện theo nội dung quy định tại Quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu đã đề ra.

Đồng thời, việc thoái vốn nhà nước ở công ty cổ phần mà Nhà nước không cần chi phối và việc hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp công ích; nhiệm vụ tái cơ cấu theo ngành, lĩnh vực không phân biệt cấp, cơ quan quản lý.

Bộ Tài chính bám sát Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, Nghị quyết số 24/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời rà soát, đối chiếu với nội dung tái cơ cấu DNNN nêu trong Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế 2016- 2020 của Chính phủ để bổ sung thêm các đánh giá, nhận định và cụ thể hóa các nội dung về mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ tái cơ cấu DNNN giai đoạn 2016- 2020.