Tránh đầu tư dàn trải gây lãng phí nguồn lực

VietTimes -- Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn số 2551/BTTTT-TTra do Bộ trưởng Trương Minh Tuấn ký gửi các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp thuộc Bộ về việc nâng cao hiệu quả trong công tác đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản tại Bộ TT&TT.
Bộ TT&TT yêu cầu các cơ quan đơn vị thuộc bộ rà  soát danh mục các dự án đầu tư, chỉ đầu tư cho các dự án thực sự cần thiết.
Bộ TT&TT yêu cầu các cơ quan đơn vị thuộc bộ rà soát danh mục các dự án đầu tư, chỉ đầu tư cho các dự án thực sự cần thiết.

Theo đó, Bộ yêu cầu các đơn vị thường xuyên kiểm tra, rà soát danh mục các dự án đầu tư, đảm bảo đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung nguồn lực đầu tư cho các dự án thực sự cần thiết phục vụ cho công tác QLNN của Bộ và phục vụ cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Tránh đầu tư dàn trải gây lãng phí nguồn lực, kiên quyết đưa ra khỏi danh mục đầu tư những dự án chưa thực sự cần thiết.

Các đơn vị thuộc Bộ cần tuân thủ chặt chẽ và nghiêm túc các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản. Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật có liên quan đến đầu tư xây dựng và mua sắm như Luật đầu tư công, Luật xây dựng, Luật đấu thầu… đặc biệt đối với hành vi mà pháp luật nghiêm cấm như đưa , nhận, môi giới hối lộ; lợi dụng chức quyền để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu; thông thầu; chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói thầu trái quy định nhằm mục đích chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của các nhà thầu…

Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định trong quá trình triển khai dự án đầu tư và mua sắm đối với các nội dung mà theo quy định của pháp luật cần phải thẩm định, tránh hiện tượng thông đồng nâng giá trị dự toán mua sắm, dự toán công trình hoặc thông đồng trong việc đấu thầu thực hiện dự án, bao gồm việc thẩm định đơn giá, khối lượng trong dự toán mua sắm, dự toán công trình…

Theo công văn, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị, trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng và mua sắm phải đảm bảo công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế, chấp hành nghiêm việc công khai minh bạch trong quá trình đấu thầu thực hiện dự án đầu tư xây dựng và mua sắm theo quy định của pháp luật

Nghiêm túc chấp hành quy định về những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm theo quy định tại Điều 37 Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005 QH11 ngày 29/11/2005, tránh hiện tượng lợi dụng các “công ty sân sau” nhằm thực hiện các hành vi tham nhũng

Thực  hiện tốt kế hoạch số 1563/KH-BTTTT ngày 15/5/2016 về công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2016-20120 của Bộ TTTT, chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật

Vụ KHTC, Vụ QLDN, Thanh tra Bộ trên cơ sở  chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác thẩm định, giám sát, kiểm tra thanh tra nhằm chấn chỉnh các hoạt động đầu tư xây dựng, mua sắm của cơ quan, đơn vị doanh nghiệp thuộc Bộ. Xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra.