TP.HCM đẩy mạnh trao đổi văn bản điện tử

VietTimes -- TP. HCM đẩy mạnh thực hiện trao đổi văn bản giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử; sử dụng thường xuyên hệ thống thư điện tử Thành phố trong trao đổi công việc, lưu ý đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho hệ thống thông tin.
TP. HCM đẩy mạnh trao đổi văn bản điện tử . Ảnh minh họa
TP. HCM đẩy mạnh trao đổi văn bản điện tử . Ảnh minh họa

Ngoài ra, tới đây, TP. HCM cần nâng mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và mức độ 4; cung cấp đầy đủ thông tin trên Cổng thông tin điện tử theo quy định.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Lãnh đạo TP. HCM về công tác cải cách hành chính.

Đẩy mạnh cơ chế một cửa liên thông

Kết luận chỉ rõ, phát huy những lợi thế, khắc phục khó khăn, TP. HCM cần nỗ lực triển khai những nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, tiếp tục triển khai Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 4/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 một cách đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đề ra những giải pháp thiết thực để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

TP.HCM cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Đơn giản hóa và công khai thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp (tập trung vào nhóm các thủ tục hành chính phục vụ hội nhập quốc tế, khởi sự doanh nghiệp, đầu tư, xây dựng, du lịch, đất đai, hạ tầng kỹ thuật đô thị, lưu thông hàng hóa và tiêu dùng...). Gắn cải cách thủ tục hành chính với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ.

Niêm yết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Thực hiện việc xin lỗi công dân đối với các trường hợp hồ sơ trễ hẹn do lỗi của cơ quan hành chính nhà nước và giải thích cụ thể đối với các trường hợp trả lại hồ sơ.

Đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức

TP. HCM cũng cần đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức. Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Nâng cao chất lượng tinh thần trách nhiệm, kỹ năng tác nghiệp và thái độ ứng xử của cán bộ, công chức, hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tuyển dụng, bổ nhiệm, quản lý, đánh giá công chức, viên chức, bảo đảm khách quan, trung thực; tạo điều kiện bình đẳng cho mọi công dân thi tuyển vào cơ quan nhà nước.

Hoàn thiện tổ chức các cơ quan chuyên môn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; khắc phục những nhược điểm, hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính, nhất là về cải cách thủ tục hành chính, về tinh thần trách nhiệm, kỹ năng tác nghiệp và thái độ ứng xử của cán bộ, công chức tại các bộ phận một cửa, một cửa liên thông; xử lý kịp thời vi phạm pháp luật.

Về Chương trình Chính phủ điện tử và xây dựng cơ sở dữ liệu tổng thể của quốc gia, Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ đã giao các nhiệm vụ cụ thể về triển khai Chính phủ điện tử và phân công trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, trong đó bao gồm: Xây dựng hệ thống điện tử thông suốt, kết nối và liên thông văn bản điện tử, dữ liệu điện tử từ Chính phủ đến cấp xã… thiết lập cổng dịch vụ công quốc gia trên cơ sở hình thành từ các hệ thống thông tin về thủ tục hành chính, dân cư, đất đai, xây dựng và doanh nghiệp.