Thủ tướng giao chỉ tiêu cho Bảo hiểm xã hội thu 1 tỷ USD/tháng

VietTimes -- Năm 2016, Bảo hiểm xã hội Việt Nam được giao chỉ tiêu dự toán tổng số thu là 269.294 tỷ đồng, tương đương 1 tỷ USD/tháng.
Thủ tướng giao chỉ tiêu cho Bảo hiểm xã hội thu 1 tỷ USD/tháng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 244/QĐ-TTg về việc giao dự toán thu, chi năm 2016 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam được giao chỉ tiêu dự toán tổng số thu là 269.294 tỷ đồng; trong đó thu BHXH 158.443 tỷ đồng; thu bảo hiểm y tế 66.288 tỷ đồng; thu bảo hiểm thất nghiệp 10.363 tỷ đồng; tiền sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính 34.200 tỷ đồng.

Chỉ tiêu dự toán chi năm 2016 được giao là 200.047 tỷ đồng; trong đó chi chế độ BHXH từ quỹ BHXH 110.121 tỷ đồng; chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp 7.371 tỷ đồng; chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 72.700 tỷ đồng; chi phí quản lý BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 9.855 tỷ đồng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký (15/02/2016) và áp dụng cho năm ngân sách 2016.

(Trích Quyết định số 244/QĐ-TTg)

Như vậy, so với năm 2015, dự toán thu, chi năm 2016 của BHXH Việt Nam tăng hơn. Cụ thể, năm 2015, Thủ tướng Chính phủ giao BHXH Việt Nam tổng số dự toán thu là 233.665 tỷ đồng; tổng số dự toán chi là 171.587 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ giao Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, gắn hiệu quả sử dụng chi phí quản lý với kết quả phát triển đối tượng tham gia; đẩy mạnh các hoạt động giao dịch điện tử, cải cách thủ tục nhằm nâng cao chất lượng phục vụ trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần tiết kiệm chi phí cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia...

Quyết định đồng thời nêu rõ, trong năm 2016, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định về điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nghị định về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995; kết quả phát triển đối tượng tham gia hoặc đối tượng thụ hưởng thay đổi so với số đối tượng làm căn cứ xây dựng dự toán.

Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét điều chỉnh các chỉ tiêu dự toán thu, chi có liên quan cho BHXH tương ứng với mức điều chỉnh theo chế độ mới, tăng hoặc giảm đối tượng tham gia, đối tượng thụ hưởng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Xuân Thắng