Thủ tướng: Đẩy mạnh xây phương án bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia

VietTimes -- Chính phủ yêu cầu Bộ Công an tăng cường bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng, giao Bộ TT&TT xây dựng phương án, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, thường xuyên tổ chức diễn tập về an toàn thông tin mạng đối với các lĩnh vực trọng yếu.

Các đội tham gia diễn tập của Việt Nam đã cùng với các chuyên gia an ninh mạng quốc tế tham gia cuộc diễn tập quốc tế về an toàn thông tin.
Các đội tham gia diễn tập của Việt Nam đã cùng với các chuyên gia an ninh mạng quốc tế tham gia cuộc diễn tập quốc tế về an toàn thông tin.

Trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 7/2016 mới ban hành, Chính phủ chỉ đạo Bộ TT&TT khẩn trương xây dựng phương án ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ TT&TT tiến hành đánh giá, sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 28 ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 15 ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác an ninh, an toàn thông tin mạng. Khẩn trương xây dựng phương án ứng cứu khẩn cấp, bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, từ tháng 9/2014, Bộ TT&TT đã ra Quyết định 137 ban hành “Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 28 ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng và Chỉ thị số 15 ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin trong tình hình mới” của Bộ.

Mục  đích của Kế hoạch này là để tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong  nhận thức của các cấp  ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể trong ngành TT&TT về tầm quan trọng của công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, góp phần thúc đẩy cả hệ thống chính trị vào cuộc để tạo sự chuyển biến chung trong cả nước, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài của  ngành.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng nhằm thực hiện tốt yêu cầu của Ban Bí thư và của Chính phủ về việc gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong giải pháp phòng, chống các vi phạm và tội phạm mạng, bảo đảm an toàn thông  tin; không ngừng nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực bảo đảm an  toàn thông tin mạng; kịp thời ứng phó với những nguy cơ mất an toàn thông tin; đồng thời chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, đoàn thể, giữa Trung ương và địa phương nhằm phát huy sức mạnh tổng  hợp các lực lượng tham gia vào công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Để đạt được các mục tiêu, yêu cầu nêu trên, Kế hoạch của Bộ TT&TT đã xác định rõ 5 nội dung được tập  trung triển khai gồm: Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin  mạng; Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm  pháp luật và tổ chức bộ máy; Tăng cường  thực thi quản lý nhà nước và triển khai các  giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng; Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin mạng; Tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.