Sẽ xuất bản Sách Trắng Công nghệ thông tin Việt Nam trước 20/12

Các đơn vị cần nâng cao nhận thức về việc tham gia thực hiện Sách Trắng 2020 để phục vụ công tác quản lý các lĩnh vực; đầu tư thời gian, đảm bảo tiến độ xuất bản trước 20/12.

Kỹ sư công nghệ thông tin làm việc tại Công viên phần mềm Mekong. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Ngày 26/8, tại Hà Nội, Ban biên soạn Sách Trắng Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt Nam đã họp bàn về công tác xây dựng Sách Trắng Công nghệ thông tin năm 2020.

Thứ trưởng Phan Tâm đề nghị các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia Ban soạn thảo rà soát lại các chỉ tiêu của từng lĩnh vực, để năm 2020 số liệu được bổ sung phong phú.

Các đơn vị cần nâng cao nhận thức về việc tham gia thực hiện Sách Trắng 2020 để phục vụ cho chính các đơn vị trong công tác quản lý các lĩnh vực; đầu tư thời gian, đảm bảo tiến độ xuất bản Sách Trắng trước 20/12.

Đại diện Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất, các đơn vị cần rà soát hệ thống chỉ tiêu cần quản lý của lĩnh vực mình phụ trách trên cơ sở Quyết định số 248/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông để bổ sung đưa trong Sách Trắng 2020 theo hai nguyên tắc.

Thứ nhất là về các chỉ tiêu chính, tiêu biểu và đại diện, thể hiện sự phát triển của lĩnh vực trong năm.

Thứ hai là các số liệu chỉ tiêu có thể thu thập trong 3 năm gần đây và ưu tiên chỉ tiêu có trong báo cáo của Liên minh Viễn thông thế giới ITU/UN.

Dự kiến Đề cương Sách Trắng 2020 bao gồm 3 phần.

Phần đầu tiên gồm các bài tổng quan về tình hình phát triển công nghệ thông tin và truyền thông của Việt Nam và thế giới trong năm vừa qua, thông điệp của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, những điểm nổi bật, thứ hạng công nghệ thông tin và truyền thông của Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Phần này sẽ có thêm các bài viết về vai trò, tầm quan trọng và nội dung của chương trình chuyển đổi số quốc gia đối với phát triển kinh tế xã hội của đất nước, định hướng phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử viễn thông.

Phần thứ hai cung cấp thông tin số liệu của ngành công nghệ thông tin và truyền thông, thông tin về 20 địa phương dẫn đầu về doanh thu công nghệ thông tin, số lượng doanh nghiệp, số lao động trong ngành công nghệ thông tin.

Ngoài ra, còn có danh sách 20 doanh nghiệp công nghệ thông tin dẫn đầu về doanh thu, về số lượng lao động; về nộp ngân sách Nhà nước.

Phần ba của Sách Trắng dành để giới thiệu các cơ quan, tổ chức về công nghệ thông tin và truyền thông.

So với các ấn phẩm những năm trước, điểm mới là Sách Trắng Công nghệ thông tin 2020 có thêm phần đánh giá về kết quả chính thực hiện chương trình mục tiêu phát triển công nghiệp công nghệ thông tin của Việt Nam giai đoạn 2015-2019, khái quát về chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Ngoài ra, bổ sung thêm số liệu về đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin, tổng số dự án và vốn đầu tư nước ngoài, số nước đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin.

Thời gian tới, để tuyền truyền về sách trắng 2020, Thứ trưởng Phan Tâm yêu cầu Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cần có các bài viết chuyên sâu về kết quả triển khai quy hoạch báo chí, về công tác đấu tranh và loại bỏ các thông tin xấu độc trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng./.

Theo VietnamPlus