Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế

VieTimes -- Vào ngày 20/9 tới đây, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và xã hội sẽ tổ chức hội thảo "Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế".
Hội thảo Giáo dục 2019 (VEC 2019)
Hội thảo Giáo dục 2019 (VEC 2019)

Theo đó, hội thảo sẽ tập trung vào giáo dục nghề nghiệp với những vấn đề chủ yếu bao gồm: Thể chế giáo dục nghề nghiệp; Doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp; Bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Hội thảo nhằm để các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế, các nhà giáo, nhà quản lý cùng trao đổi, thảo luận và đề xuất các ý tưởng để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Việt Nam.

Kết quả của hội thảo sẽ góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho Ủy ban trong việc thực hiện chức năng giám sát và kiến nghị Quốc hội quyết định những chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp tương xứng với vị trí, vai trò của trình độ đào tạo này.

Thông tin về hội thảo giáo dục 2019
Thông tin về hội thảo giáo dục 2019

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, giáo dục nghề nghiệp ngày càng đòi hỏi phải có tầm nhìn xa, toàn diện, liên ngành, liên lĩnh vực. Do đó, để phát triển giáo dục nghề nghiệp, cần phải có những nghiên cứu, xem xét và đánh giá hệ thống một cách toàn diện.