Những con số đáng chú ý của ngành TT&TT trong 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 9/7/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018. Tại đây, nhiều số liệu đáng chú ý về bức tranh toàn cảnh ngành TT&TT đã được Bộ công bố.
Theo XHTT
http://xahoithongtin.com.vn/vien-thong-cntt/201807/nhung-con-so-dang-chu-y-cua-nganh-ttamptt-trong-6-thang-dau-nam-2018-608141/