Năm 2020: Sẽ vận hành hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

VietTimes -- Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia hoàn thiện sẽ đảm bảo báo cáo được thực hiện trực tuyến; nội dung báo cáo chính xác, đầy đủ, kịp thời; mẫu báo cáo, biểu báo cáo được tối đa hóa, phù hợp với yêu cầu báo cáo của từng cấp quản lý, phục vụ có hiệu quả hoạt động báo cáo trực tuyến.
Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet

“Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” (Đề án) vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định phê duyệt.

Đề án này hướng tới mục tiêu đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước nhằm xây dựng hệ thống báo cáo quốc gia đồng bộ, thống nhất, đảm bảo cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền; đồng thời giảm gánh nặng hành chính trong tuân thủ chế độ báo cáo tại các cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo tiết kiệm thời gian, nhân lực thực hiện, tiến tới loại bỏ các báo cáo, nội dung báo cáo không cần thiết, cắt giảm số lượng báo áo và giảm tối đa về tần suất báo cáo.

Đề án cũng đặt ra mục tiêu cụ thể là giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, đảm bảo giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Đến năm 2020, hệ thống thông tin báo cáo quốc gia cơ bản hoàn thành và được vận hành, đảm bảo báo cáo được thực hiện trực tuyến; nội dung báo cáo chính xác, đầy đủ, kịp thời; có sự tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu báo cáo giữa các cơ quan hành chính nhà nước; các dữ liệu báo cáo được quản lý, cập nhật và khai thác sử dụng hiệu quả; mẫu báo cáo, biểu báo cáo được tối đa hóa, phù hợp với yêu cầu báo cáo của từng cấp quản lý, phục vụ có hiệu quả hoạt động báo cáo trực tuyến.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Đề án xác định rõ 3 nhóm nhiệm vụ cụ thể sẽ được tập trung triển khai, bao gồm: Hệ thống hóa, rà soát, đơn giản hóa chế độ báo cáo; Xây dựng Nghị định quy định về chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước; Xây dựng hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

Trong đó, đối với việc xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, theo lộ trình triển khai Đề án, thời gian tới, Văn phòng Chính phủ sẽ phối hợp với Bộ TT&TT, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành có liên quan dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch xây dựng hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ; đồng thời soạn thảo văn bản hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng phân hệ mềm báo cáo. Thời hạn hoàn thành nội dung công việc này là quý IV năm nay.

Căn cứ theo kế hoạch xây dựng hệ thống thông tin báo cáo quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Văn phòng Chính phủ sẽ chủ trì triển khai xây hệ thống này, cài đặt tại Trung tâm dữ liệu của Văn phòng Chính phủ và kết nối với các phân hệ phần mềm báo cáo tại các bộ, ngành, địa phương. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trong quá trình xây dựng, trước khi nghiệm thu, có thể thực hiện chạy thử nghiệm để đảm bảo Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia được chỉnh lý, vận hành hiệu quả.