Mạng máy tính trong chính phủ điện tử

Bài viết giới thiệu sơ lược về một số mô hình kiến trúc mạng tin học diện rộng của các cơ quan Đảng và Nhà nước.

Mạng máy tính trong chính phủ điện tử

Mô hình kiến trúc mạng tin học diện rộng của các cơ quan Đảng và Nhà nước có thể bao gồm các cấp như sau:

- Mức A: Cấp xa lộ thông tin.

- Mức B: Cấp Bộ, Tỉnh.

- Mức C: Cấp Sở, Ban, Ngành, quận, huyện, thị hoặc Cục, Vụ, đơn vị thuộc Bộ.

- Mức D: Cấp xã, phường.

Mạng lõi

Cấp xa lộ thông tin là cấp đường trục trên mạng cho phép cung cấp các cổng kết nối tốc độ cao từ Trung ương tới các tỉnh/thành và quận, huyện trong toàn quốc để các mạng máy tính cục bộ của các cơ quan Đảng, Nhà nước tại các cấp kết nối với nhau tạo thành mạng truyền số liệu nội bộ (Intranet).

Mạng tạo ra xa lộ thông tin được gọi là mạng lõi. Có thể có cấu trúc sau:

Mạng máy tính trong chính phủ điện tử ảnh 1
Cấu trúc mạng lõi mạng chuyên dụng.

- Mỗi Core PoP có thể sẽ bao gồm: Thiết bị switch và firewall để cung cấp các kết nối tốc độ cao bảo đảm về an ninh đến hệ thống các máy chủ dữ liệu, hệ thống thông tin IP (VoIP), hệ thống quản lý mạng và các máy chủ dịch vụ khác (như DNS, email, web, caching).

Mạng máy tính trong chính phủ điện tử ảnh 2
Sơ đồ Coreswitch.

Mạng chuyên dụng cấp Tỉnh, Thành phố

Mạng máy tính trong chính phủ điện tử ảnh 3
Mạng LAN cơ quan cấp Tỉnh, Thành phố.

Mạng chuyên dụng cấp huyện

Mạng máy tính trong chính phủ điện tử ảnh 4
Mạng LAN cho các cơ quan cấp huyện.

Mạng chuyên dụng cấp xã, phường

Mạng máy tính trong chính phủ điện tử ảnh 5
Mạng LAN cho các cơ quan cấp xã phường.

Mô hình cổng thông tin điện tử và trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh

Hệ thống được chia thành các vùng khác nhau:

- Vùng dữ liệu: là nơi đặt các server chứa dữ liệu và ứng dụng, bao gốm LDAP server, Database server, Application server, Backup server. Vùng này được bảo vệ bởi Domain Firewall với vùng DMZ.

- Vùng DMZ (vùng cách ly): vùng này đặt các server như DNS, mail server, webserver, và hệ thống khung portal được đặt tại đây. Việc truy nhập đến vùng DMZ phải thông qua Protocol Firewall.

- Tại mỗi đơn vị Sở Ban Ngành, UBND Huyện, Thị tham gia hệ thống, môi trường vận hành hệ thống ứng dụng là mạng LAN của đơn vị. Các đơn vị truy cập đến Cổng thông qua hệ thống mạng Internet với đường truyền ADSL.

Mạng máy tính trong chính phủ điện tử ảnh 6
Mô hình vật lý Cổng điện tử và Trung Tâm dữ liệu.

Theo PC World