Lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa gửi văn bản yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016.
Lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016

Về nguyên tắc, tiêu chí bố trí kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNNnăm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, trên cơ sở nhu cầu và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2016, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; căn cứ những đặc điểm, điều kiện thực tế trong từng ngành, từng địa phương để sắp xếp thứ tự ưu tiên trong đầu tư và lập kế hoạch theo các tiêu chí, nguyên tắc: Việc phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước năm 2016 cho các dự án phải quán triệt nguyên tắc chỉ bố trí vốn cho các chương trình, dự án đã dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 trình cấp có thẩm quyền.

Trong từng ngành, lĩnh vực, chương trình thực hiện theo đúng thứ tự ưu tiên tại Thông báo 63 của Văn phòng Chính phủ, cụ thể ưu tiên đầu tư bố trí vốn hỗ trợ đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Ưu tiên thứ hai là bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA, bao gồm các dự án chuyển tiếp và dự án sẽ thực hiện trong 5 năm tới. Riêng đối với danh mục các dự án ODA đưa vào cân đối NSNN, chỉ đưa vào danh mục chương trình, dự án và dự kiến khả năng giải ngân kế hoạch vốn ODA nguồn NSNN năm 2016 đối với các chương trình, dự án ký kết Hiệp định hoặc có cam kết với nhà tài trợ trong năm 2015 và dự kiến ký kết 6 tháng đầu năm 2016.

Ưu tiên thứ ba là thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và hoàn vốn đã ứng trước. Ưu tiên thứ tư là bố trí vốn cho những công trình hoàn thành trước ngày 31/12/2015, nhưng còn thiếu vốn, các công trình chuyển tiếp của giai đoạn 2011-2015 chuyển sang giai đoạn 2016-2020. Bố trí vốn cho các dự án khởi công mới có đủ thủ tục đầu tư và cân đối được nguồn vốn.

Đối với các dự án khởi công mới, chỉ bố trí vốn khởi công mới cho các dự án thực sự cấp bách đáp ứng đủ các điều kiện: nằm trong quy hoạch đã được duyệt, đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ở từng cấp ngân sách; có quyết định phê duyệt dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công tính đến ngày 31/10/2015.

Về lập kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ, bố trí số vốn trái phiếu Chính phủ còn lại cho các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong giai đoạn 2012-2015 và bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ trong giai đoạn 2014-2016; trong đó phải bố trí đủ nguồn để thu hồi các khoản vốn trái phiếu Chính phủ đã ứng trước.

Đồng thời, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung vốn cho các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ triển khai dở dang nhưng chưa được bố trí đủ vốn, bảo đảm thực hiện dự án đúng tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng, nâng cao hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Theo Chinhphu.vn