Kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại 3 cơ quan

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội.
Đoàn kiểm tra yêu cầu UBND thành phố Hà Nội báo cáo, làm rõ việc còn tình trạng "xe dù, bến cóc".
Đoàn kiểm tra yêu cầu UBND thành phố Hà Nội báo cáo, làm rõ việc còn tình trạng "xe dù, bến cóc".

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã có thành lập Đoàn kiểm tra tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội.

Cụ thể, đoàn sẽ kiểm tra Văn phòng Chính phủ vào ngày 16/9, với thành phần do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa làm Trưởng đoàn. Thứ trưởng Bộ KHĐT Đào Quang Thu làm Phó trưởng đoàn.

Đoàn sẽ kiểm tra việc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ, chỉ đạo, điều hành các bộ, cơ quan, địa phương; kiểm tra việc phân loại văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và việc cập nhật các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao bộ, cơ quan, địa phương trên Hệ thống QLCSDLTD; kiểm tra việc thống kê, tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản mật, tối mật, tuyệt mật.

Thứ hai, tại Quyết định 198/QĐ-TCTTTg, thành lập Đoàn kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao đối với: Thanh tra Chính phủ (thời gian kiểm tra trong ngày 23/9/2016); UBND thành phố Hà Nội.

Đoàn kiểm tra do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Trưởng đoàn. 2 Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Lê Mạnh Hà và Nguyễn Cao Lục làm Phó trưởng đoàn.

Đoàn sẽ kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao từ 1/1/2016 đến 15/9/2016 (bao gồm cả nhiệm vụ giao trong các văn bản quy phạm pháp luật...) và tình hình cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ lên Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi liên thông từ Văn phòng Chính phủ đến các bộ, cơ quan, địa phương theo quy định tại Quyết định 42/2014/QĐ-TTg ngày 27/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ.