Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ 1/10/2015

Quy định về hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư ngoại; Cơ chế quản lý tài chính của Quỹ doanh nghiệp; Quy định số giờ làm thêm tối đa đối với lao động.... là những chính sách có hiệu lực từ ngày 1/10/2015.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 123/2015/TT-BTC quy định về hoạt động đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam dưới các hình thức sau:

Trực tiếp hoặc ủy quyền cho đại diện giao dịch, tổ chức kinh doanh chứng khoán mua, bán cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác; đầu tư góp vốn, mua, bán, hoán đổi cổ phần theo quy định pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Gián tiếp đầu tư dưới hình thức ủy thác vốn cho công ty quản lý quỹ, chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài quản lý.

Cơ chế quản lý tài chính Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo Thông tư 119/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thì nguyên tắc quản lý tài chính của Quỹ.

Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện chức năng hỗ trợ tài chính cho các đối tượng quy định tại Điều 3 Quyết định số 601/QĐ-TTg và thực hiện các hoạt động quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình theo quy định của pháp luật; thực hiện bảo toàn và phát triển vốn; bù đắp chi phí và rủi ro trong hoạt động. Quỹ hoạt động theo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả theo các quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại Thông tư này.

Có bảng cân đối kế toán riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước hoặc các ngân hàng thương mại trong nước theo quy định của pháp luật. Được miễn nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

Lao động lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí không được làm thêm quá 300 giờ/năm

Thông tư 24/2015/TT-BCT quy định thời gian làm thêm giờ đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển như sau: Thời gian làm việc ngoài ca làm việc hoặc ngoài phiên làm việc được tính là thời gian làm thêm giờ.

Tổng số giờ làm việc và giờ làm thêm của người lao động không quá 14 giờ/ngày. Số giờ làm thêm của người lao động không vượt quá 50 giờ/phiên làm việc và trong mọi trường hợp không vượt quá 300 giờ/năm.

Trong trường hợp đặc biệt, người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ trong bất kỳ ngày nào mà không bị tính vào giới hạn số giờ làm thêm trong ngày và số ngày làm việc trong phiên.

Quy định về giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa

Tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ thực hiện công bố công khai giá theo quy định tại Điều 12 Thông tư 36/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải.

Công bố công khai giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không cho người sử dụng trước khi cung ứng dịch vụ hoặc trước khi ký hợp đồng cung ứng dịch vụ.

Thông báo công khai và gửi văn bản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về chính sách giá ưu đãi thuộc thẩm quyền của đơn vị.

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho chuyên gia khoa học công nghệ

Theo Thông tư 24/2015/TT-BLĐTBXH về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) thì Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

Bao gồm các loại giấy tờ sau: Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động, văn bản chấp thuận việc sử dụng chuyên gia hoặc văn bản của Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng chuyên gia; Bản sao được chứng thực hộ chiếu...

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo đề nghị của cơ quan, tổ chức và phù hợp với văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền hoặc văn bản của Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng chuyên gia KHCN nhưng không quá 2 năm.

Theo Bizlive