Hà Nội sẽ xây dựng phần mềm báo cáo cho các cơ quan hành chính

VietTimes -- Hà Nội sẽ giảm tối thiểu 20% báo cáo định kỳ, đồng thời xây dựng phần mềm báo cáo để đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính.
Hà Nội phấn đấu giảm tối thiểu 20% báo cáo định kỳ cho cơ quan nhà nước - (Ảnh minh họa, Báo Điện tử Chính phủ)
Hà Nội phấn đấu giảm tối thiểu 20% báo cáo định kỳ cho cơ quan nhà nước - (Ảnh minh họa, Báo Điện tử Chính phủ)

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương hệ thống hóa chế độ báo cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý; rà soát, đơn giản hóa chế độ báo cáo; Tổng hợp các danh mục các văn bản cần ban hành mới, hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bõ thuộc thẩm quyền UBND TP, Chủ tịch UBND TP để thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo.

Đặc biệt, UBND TP. Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Phần mềm báo cáo và tham mưu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các sở, ban, ngành, địa phương để đảm bảo việc kết nối, khai thác có hiệu quả thông tin báo cáo.

Hà Nội sẽ giảm tối thiểu 20% số báo cáo định kỳ không phù hợp yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dụng báo cáo trùng lặp, không cần thiết đảm bảo giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí.

Việc đơn giản hóa chế độ báo cáo phải nhằm thực hiện thống nhất, đồng bộ về chế độ báo cáo, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, kỳ và thời kỳ hạn gửi báo cáo theo quy định; sử dụng thống nhất nguồn thông tin từ các báo cáo, phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền.