Hà Nội nâng chuẩn nghèo cao gần gấp đôi chuẩn nghèo cũ

Thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định thu nhập 1,1 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn, thu nhập 1,4 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị được xem là hộ nghèo của thành phố.

Hà Nội nâng chuẩn nghèo cao gần gấp đôi chuẩn nghèo cũ

Theo quyết định về chuẩn nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 do chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành, chuẩn nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2016-2020 đã được điều chỉnh tăng gần gấp 2 lần so với giai đoạn 2011-2015.

Cụ thể, trong giai đoạn 2011-2015, thành phố Hà Nội quy định những hộ có mức thu nhập bình quân từ 750.000 đồng/người/tháng trở xuống ở khu vực thành thị là hộ nghèo; những hộ có mức thu nhập bình quân từ 550.000 đồng/người/tháng trở xuống ở khu vực nông thôn là hộ nghèo.

Về chuẩn cận nghèo giai đoạn 2016-2020 được thành phố Hà Nội xác định là những hộ có thu nhập 1,5 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn; 1,95 triệu đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

Chuẩn cận nghèo mới trong giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội cũng được quy định tăng gần gấp 2 lần so với chuẩn cận nghèo giai đoạn 2011-2015.

Trong giai đoạn 2011-2015, chuẩn cận nghèo của Hà Nội được quy định ở mức thấp hơn, trong đó tại khu vực nông thôn từ 551.000 đồng/người/tháng đến 750.000 đồng/người/tháng; khu vực thành thị từ 751.000 đồng/người/tháng đến 1 triệu đồng/người/tháng.

Theo Tuổi trẻ