Hà Nội lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

VietTimes -- Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp huyện thành phố Hà Nội.
Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp huyện thành phố Hà Nội gồm 20 thành viên.
Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp huyện thành phố Hà Nội gồm 20 thành viên.

Theo đó, Hội đồng thẩm định bao gồm 20 thành viên, với ông Nguyễn Trọng Đông - Giám đốc Sở TNMT làm Chủ tịch Hội đồng, ông Nguyễn Minh Mười - Phó Giám đốc Sở TNMT làm Phó Chủ tịch Hội đồng, còn lại 18 thành viên khác là lãnh đạo các sở, ngành giữ vai trò Ủy viên Hội đồng thẩm định.

Sở TNMT Hà Nội sẽ là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định. Hội đồng thẩm định có thể mời các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia và các nhà khoa học để tham gia với tư cách là Ủy viên hội đồng thẩm định nếu cần thiết.

Hội đồng thẩm định giúp Chủ tịch UBND thành phố thẩm định về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) cấp huyện, thành phố Hà Nội.

Trước đó, ngày 25/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 65/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hà Nội.

Theo đó, về diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: Đối với đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp kỳ cuối (2016-2020) tổng số chuyển sang là 28.200,41ha, riêng đến năm 2020 là 7.801,95ha; Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở, kỳ cuối chuyển đổi 1.467,74ha, năm 2020 là 392,49ha.

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích nông đất nông nghiệp tổng diện tích kỳ cuối  là 3.444,72ha đến năm 2020 là 816,84ha.

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho mục đích đất phi nông nghiệp kỳ cuối tổng số 1.126,92ha, năm 2020 là 381,26ha. Trong đó, dịch chuyển này kỳ cuối chuyển sang đất thương mại, dịch vụ 50,23ha; đất ở đô thị 105,61ha, đất ở nông thôn 172,75ha; đất xây dựng trụ sở cơ quan 2,39ha; đất phát triển hạ tầng 223,80ha, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 171,96ha, đất quốc phòng 116,61ha, đất mục đích an ninh 0,46ha.

Về phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020). Trong năm 2020: đất nông nghiệp là 17.429ha; đất phi nông nghiệp 159.716ha, trong đó đất quốc phòng 11.224ha, đất an ninh 788ha, đất thương mại dịch vụ 4.641ha, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 841ha, đất phát triển hạ tầng 52.770ha, đất ở tại nông thôn 31.199ha, đất ở tại đô thị 14.041ha.