Hà Nội chỉ đạo chuyển đổi đơn vị sự nghiệp đủ điều kiện sang công ty cổ phần

VietTimes -- TP Hà Nội sẽ đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ hoàn toàn cả về chi đầu tư, chi thường xuyên, thực hiện quản lý, kế toán theo mô hình doanh nghiệp. Đặc biệt sẽ chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện sang công ty cổ phần.

Hà Nội sẽ siết chặt biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập - Ảnh minh họa/Q.V

Hà Nội sẽ siết chặt biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập - Ảnh minh họa/Q.V

Theo Kế hoạch số 72-KH/TU vừa được Thành ủy Hà Nội ban hành về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ "Về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Thành ủy Hà Nội đã đưa ra 8 nội dung nhằm “quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Theo đó, Hà Nội sẽ quản lý, giám sát chặt chẽ biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách thành phố bảo đảm toàn bộ, hoặc một phần chi thường xuyên; đẩy mạnh thí điểm việc thi tuyển và thực hiện thuê giám đốc điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập;

Thực hiện nghiêm về số lượng lãnh đạo cấp phó. Trong thời gian thực hiện sắp xếp lại, số lượng cấp phó của các đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập, hợp nhất có thể cao hơn quy định, nhưng khi có cấp phó nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác thì không được bổ sung; đồng thời phải có giải pháp điều chuyển, sắp xếp lại số lượng cấp phó trong thời hạn tối đa 3 năm kể từ ngày sáp nhập, hợp nhất. Trường hợp điều chuyển giữ chức vụ thấp hơn thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ đến hết thời hạn bổ nhiệm.

Hà Nội cũng sẽ rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối với các chức danh lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Đổi mới cơ chế, phương thức tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (bao gồm cả cán bộ quản lý).

Có kế hoạch và giải pháp để giải quyết dứt điểm số viên chức và số người lao động vượt quá số biên chế được giao (trừ các đơn vị đã tự chủ tài chính). Các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao phải xem xét, cắt giảm phù hợp.

Thành phố sẽ tổ chức phân loại viên chức theo vị trí việc làm và sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỷ lệ ít nhất 65%. Thực hiện nghiêm việc đánh giá, phân loại viên chức hàng năm theo quy định hiện hành để đưa ra khỏi đội ngũ những người 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ.

Đặc biệt, TP Hà Nội chủ trương đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ hoàn toàn cả về chi đầu tư, chi thường xuyên, thực hiện quản lý, kế toán theo mô hình doanh nghiệp; chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện sang công ty cổ phần.

Các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện sẽ chuyển sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hạch toán như doanh nghiệp. Thành ủy chỉ đạo kiên quyết chuyển sang cơ chế tự bảo đảm hoàn toàn về tài chính đối với nhóm các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công có khả năng xã hội hóa cao trên cơ sở Nhà nước thực hiện lộ trình bảo đảm kinh phí hoạt động có thời hạn.

Lưu tin
Có thể bạn quan tâm