Đồng Nai than gặp khó vì thiếu danh mục dịch vụ công ích về CNTT

Theo Sở TT&TT Đồng Nai, việc chưa có danh mục dịch vụ công ích về CNTT khiến địa phương gặp khó khăn khi đặt hàng, giao nhiệm vụ cho đơn vị trực thuộc bảo dưỡng, giám sát, trực vận hành các hệ thống thông tin dùng chung…

Đồng Nai đề nghị có danh mục dịch vụ công ích về CNTT để tháo gỡ khó khăn

Theo kiến nghị của Sở TT&TT Đồng Nai tại Hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Bộ TT&TT, hiện nay Bộ TT&TT mới ban hành dịch vụ công ích về bưu chính, viễn thông và phát hành báo chí, chưa có danh mục dịch vụ công ích về CNTT.

Vì vậy, các địa phương gặp khó khăn nếu áp dụng Nghị định 130/2013 khi phê duyệt danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích về CNTT để đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc (Trung tâm CNTT-TT) như bảo dưỡng, giám sát, trực vận hành các hệ thống thông tin dùng chung: thư điện tử, trung tâm tích hợp dữ liệu, hệ thống dịch vụ công trực tuyến, hệ thống một cửa...

Do đó, Sở TT&TT Đồng Nai đề nghị Bộ sớm phê duyệt danh mục sản phẩm và hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật đối với những dịch vụ công ích về CNTT.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ TT&TT cho hay: đối với ban hành danh mục dịch vụ công ích về CNTT, theo quy định tại Nghị định số 130/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, tại Phụ lục danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích ban hành kèm theo nghị định này không có các dịch vụ công ích liên quan đến lĩnh vực CNTT.

Về hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật đối với những dịch vụ công ích về CNTT như đề cập ở trên, dịch vụ công ích liên quan đến lĩnh vực dịch vụ CNTT hiện nay không được quy định tại Nghị định số 130/2013.

Tuy nhiên, đối với các định mức kinh tế kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực CNTT, Bộ TT&TT đã và đang nghiên cứu một số định mức như: định mức kinh tế kỹ thuật về triển khai một số phần mềm mã nguồn mở; định mức về quản trị, duy trì, vận hành, tích hợp hệ thống CNTT trong cơ quan nhà nước…, nhằm tạo điều kiện thuận lợi triển khai ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước.

Theo ICT News

http://ictnews.vn/cntt/nghi-quyet-36nqtw/dong-nai-than-gap-kho-vi-thieu-danh-muc-dich-vu-cong-ich-ve-cntt-169510.ict