Đến 2021, Đà Nẵng phấn đấu tinh giản 10% biên chế

VietTimes -- Thông tin từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, UBND TP này vừa ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 trên địa bàn, đồng thời đặt mục tiêu giai đoạn 2015-2021 sẽ giảm ít nhất 10% biên chế.
Đến 2021, Đà Nẵng phấn đấu tinh giản 10% biên chế
Đến 2021, Đà Nẵng phấn đấu tinh giản 10% biên chế
Để thực hiện chương trình này, UBND TP Đà Nẵng giao cho Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra và định kỳ báo cáo UBND TP việc thực hiện Chương trình này. Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  phải thực hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác thực hành với những kết quả cụ thể.
Trong đó, yêu cầu công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng tài sản công; công khai các hoạt động quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước, lao động, thời gian lao động và tài nguyên để bảo đảm thực hành tiết kiệm, ngăn chặn và phòng ngừa lãng phí. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước, trong lĩnh vực chi xây dựng cơ bản, trong việc sử dụng tài nguyên,…
Tiếp tục thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể tiền lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương, trong đó phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, chi tiếp khách, khánh tiết, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng, xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí; tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào, không bố trí đoàn ra trong chi thường xuyên các Chương trình mục tiêu quốc gia; Không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu khả thi. Từng bước chuyển việc bố trí kinh phí hoạt động thường xuyên sang thực hiện phương thức Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ nghiên cứu.
Bên cạnh việc tinh giản biên chế của cả giai đoạn 2015-2021 đạt tối thiểu 10% biên chế, Đà Nẵng sẽ quản lý chặt thời gian lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và đảm bảo hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chứcBên cạnh việc tinh giản biên chế của cả giai đoạn 2015-2021 đạt tối thiểu 10% biên chế, Đà Nẵng sẽ quản lý chặt thời gian lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và đảm bảo hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức

Đặc biệt, trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động: phấn đấu tinh giản biên chế của cả giai đoạn 2015-2021 đạt tối thiểu 10% biên chế so với biên chế được giao năm 2015 của địa phương. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Bên cạnh đó, quản lý chặt thời gian lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và đảm bảo hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan công sở. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước. Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cải cách hành chính để góp phần hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.