Đà Nẵng: Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền số và xã hội số

VietTimes -- UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử và TP thông minh tại Đà Nẵng nhằm hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.
Đà Nẵng đang quyết tâm xây dựng TP thông minh với Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số
Đà Nẵng đang quyết tâm xây dựng TP thông minh với Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số

Việc thành lập Ban Chỉ đạo được thực hiện trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Ứng dụng và phát triển CNTT TP Đà Nẵng và Ban chỉ đạo TP thông minh hơn tại Đà Nẵng. Ông Huỳnh Đức Thơ-Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng được giao đảm nhiệm trọng trách Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu cho UBND TP Đà Nẵng tổ chức triển khai thực hiện chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách về phát triển Chính phủ điện tử và xây dựng TP thông minh, hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số, tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Đà Nẵng.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo sẽ có nhiệm vụ giúp UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, phường, xã và các cơ quan tổ chức có liên quan thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử; giúp UBND TP đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về xây dựng phát triển Chính phủ điện tử và xây dựng TP thông minh; tham mưu cho UBND TP tổ chức triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đối với các cơ quan nhà nước tại TP; Đảm nhiệm chức năng chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn;…

Như vậy, đây là một trong những động thái tiếp theo của Đà Nẵng trong nỗ lực xây dựng TP thông minh và Chính quyền điện tử nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và quản lý điều hành của địa phương.