Bộ TT&TT ban hành quyết định về đào tạo phát triển nguồn nhân lực ATTT

VietTimes – Ngày 19/2, Bộ TT&TT ban hành Quyết định số 212/QĐ-BTTT về thực hiện Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" 

Đào tạo nhân lực ATTT. Ảnh minh họa

Đào tạo nhân lực ATTT. Ảnh minh họa

Quyết định số 212/QĐ-BTTT của Bộ TT&TT bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19/2/2021 nhằm tăng cường xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ nhân lực an toàn thông tin mạng, góp phần triển khai thành công Chương trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số-xã hội số và nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực an toàn thông tin trên trường quốc tế.

Quyết định nhằm triển khai thực hiện tốt vai trò chủ trì, điều phối Đề án với mục đích tăng số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực an toàn thông tin để hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an toàn thông tin.

Để triển khai Quyết định, Bộ TT&TT thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ cơ bản được giao liên quan đến nhiều nội dung như: Đào tạo ngắn hạn về an toàn thông tin theo nhiều hình thức cho các cơ quan, tổ chức nhà nước; Hỗ trợ các cơ quan, tổ chức Đảng, tổ chức chính trị-xã hội đào tạo, tập huấn về an toàn thông tin khi có đề nghị từ các cơ quan. tổ chức; Đào tạo về quản lý, nghiệp vụ và kỹ năng an toàn thông tin cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý; Cập nhật, nâng cao kỹ thuật làm về an toàn thông tin và công nghệ thông tin theo chuẩn, khung chương trình và yêu cầu kỹ năng an toàn thông tin do Bộ TT&TT ban hành, hướng dẫn… Đặc biệt, đào tạo 200 chuyên gia an toàn thông tin để bảo vệ cho các hệ thống thông tin của Đảng và Nhà nước; Xây dựng, ban hành quy định chuẩn kỹ năng về an toàn thông tin, tiêu chuẩn, tiêu chí, yêu cầu chuyên môn và nghiệp vụ an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách…

Để triển khai đề án có hiệu quả, Bộ TT&TT phối hợp thực hiện các nhiệm vụ giao cho các bộ, ngành, địa phương như: Đào tạo đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên về an toàn thông tin ở nước ngoài; Đào tạo thạc sỹ, kỹ sư, cử nhân an toàn thông tin trong nước; Đào tạo kiến thức, kỹ năng an toàn thông tin cho các tổ chức, cá nhân; Triển khai đào tạo kiến thức, kỹ năng cơ bản về an toàn thông tin trong các cơ sở giáo dục và các nhiệm vụ khác.