Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng: Tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi qua mạng từ 72% năm 2018 lên 86,5% năm 2019

Đây là số liệu được Bộ trưởng Bộ TT&TT, Phó Chủ tịch UBQG về Chính phủ điện tử Nguyễn Mạnh Hùng báo cáo tại "Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia (UBQG) về CPĐT với Ban Chỉ đạo Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương", do Bộ TT&TT phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức sáng ngày 12/2/2020,tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng báo cáo tại Hội nghị

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBQG về Chính phủ điện tử (CPĐT) đã có báo cáo sơ kết năm 2019 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Theo đó, về công tác xây dựng thể chế, Bộ TT&TT với vai trò là Bộ quản lý nhà nước trong lĩnh vực BCVT, CNTT đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đẩy mạnh hoạt động đảm bảo an toàn thông tin; Phát triển Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước theo hướng mở rộng phạm vi của mạng TSLCD đến mạng diện rộng của các bộ, ngành, địa phương; Thúc đẩy triển khai chữ ký số trong cơ quan nhà nước; Quy định kỹ thuật tạo điều kiện triển khai, kết nối các Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Về xây dựng nền tảng công nghệ phát triển CPĐT, các Bộ, ngành đã hình thành và phát huy hiệu quả một số cơ sở dữ liệu (CSDL) quan trọng tạo nền tảng CPĐT như CSDL về Bảo hiểm; CSDL hộ tịch điện tử toàn quốc; CSDL quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp; CSDL tài chính; CSDL giáo dục; CSDL danh mục dùng chung của Bộ Y tế; CSDL của Bộ Khoa học và Công nghệ. Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước tiếp tục được nâng cấp, góp phần tạo mạng kết nối các ứng dụng CNTT được an toàn, hiện đã kết nối đến 100% các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 93,4% quận, huyện, thị xã; 100% tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, 100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử với Trục liên thông văn bản quốc gia; tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi qua mạng tăng từ 72% năm 2018 lên 86,5% năm 2019, rất gần so với mục tiêu 2020 là 90%.

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến (DCVTT) mức 4 tăng hơn hai lần, từ 4,55% năm 2018 lên 10,76% năm 2019. DVCTT của một số lĩnh vực có hiệu quả cao như các dịch vụ thuế (99,8% doanh nghiệp khai thuế điện tử), hải quan (99,7% doanh nghiệp thực hiện hải quan điện tử), kho bạc (80% đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch tại kho bạc nhà nước tỉnh, quận, thị xã); đăng ký kinh doanh (75% đăng ký doanh nghiệp qua mạng), lĩnh vực công thương (DVCTT mức độ 3, 4 tương ứng 99% tổng số hồ sơ được gửi đến Bộ Công Thương).

Cổng Dịch vụ công quốc gia được đưa vào vận hành ngày 09/12/2019, là đầu mối cung cấp thông tin, hỗ trợ tra cứu thông tin, giám sát tình trạng giải quyết thủ tục hành chính và tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính; cung cấp chức năng đăng nhập một lần (SSO) để thực hiện thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh; góp phần chuẩn hóa việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), hạn chế việc đầu tư dàn trải, tăng cường quản lý nhà nước, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, các cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Bộ TTTT, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã tăng cường giám sát, kiểm tra, đánh giá, cảnh báo nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng, cảnh báo tấn công mạng, hỗ trợ xử lý các sự cố, lộ lọt thông tin bí mật Nhà nước. Nhận thức của các cơ quan, tổ chức đã có bước chuyển biến, tình hình an toàn, an ninh mạng của Việt Nam được cải thiện. Đến tháng 12/2019, Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Bộ TTTT ghi nhận được 5.176 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam, giảm 49,35% so với năm 2018.